30. Aantal (nieuwe) locaties van vernieuwende woon(zorg)vormen voor ouderen

1.903

Bron: Monitorgeclusterdwonen.nl
Jaar: 2020

Monitor 2019: nvt

Beschrijving

Het doel van deze indicator is inzicht te krijgen in het (nieuwe) aanbod van vernieuwende woon(zorg)vormen voor ouderen. Er is een nulmeting uitgevoerd in Nederland om de stand en ontwikkeling van het aantal geclusterde woon(zorg)vormen per gemeente in beeld te brengen. Uit de nulmeting - met een respons van 66% van de Nederlandse gemeenten - blijkt dat er op peildatum 1 mei 2020 1.903 locaties in Nederland zijn die vallen binnen het aanbod van geclusterde woon(zorg)vormen. Deze 1.903 locaties herbergen samen 91.467 wooneenheden.

Aansluiting Programma Langer Thuis

Deze indicator geeft inzicht in de uitwerking van doelstelling 2 van actielijn 3: Het vergroten van het aanbod van (geclusterde) woon(zorg)vormen voor ouderen.

Verdieping

Het totaal van 91.467 wooneenheden, verdeeld over 1.903 verschillende locaties, is uit te splitsen naar type en soort eigenaar en naar soort woon(zorg)vorm. Tabel 1 laat zien dat veruit de meeste wooneenheden binnen geclusterde woon(zorg)vormen gerealiseerd zijn binnen wooncomplexen (ruim 76 duizend). Bijna driekwart van alle geclusterde woon(zorg)vorm wooneenheden hebben een corporatie als eigenaar (ruim 68 duizend).

Tabel 1: Aantal woon(zorg)vorm wooneenheden, uitgesplitst naar type eigenaar en soort woon(zorg)vorm.

Woon(zorg)vorm Corporatiebezit Particulier
bezit/ koop
Particulier
bezit/ huur
Overig/
onbekend
Cluster in één woning 63 205 0 0
Cluster in complex 68.529 3.947 931 3.182
Meerdere woningen
in de wijk
1.469 0 0 25
Overig / onbekend 9.782 351 87 2.896
Totaal 79.843 4.503 1.018 6.103

 

Referenties

RIGO. Monitorgeclusterdwonen.nl. Mei 2020.