7. Het aantal door programma LZOLangdurige Zorg en Ondersteuning gesubsidieerde integrale netwerken ouderenzorg in de wijk

125

Bron: ZonMw Nederlandse organisatie voor gezondheidsonderzoek en zorginnovatie (Nederlandse organisatie voor gezondheidsonderzoek en zorginnovatie)
Jaar: 2021

Monitor 2019: 35
Monitor 2020: 94

Beschrijving

Op peildatum 26 april 2021 zijn er in totaal 125 subsidies verleend in het onderdeel Lokale Netwerken Samenhangende Ouderenzorg van het programma Langdurige Zorgen Ondersteuning (LZO) van ZonMw Nederlandse organisatie voor gezondheidsonderzoek en zorginnovatie (Nederlandse organisatie voor gezondheidsonderzoek en zorginnovatie). Het programma LZO is onder andere gericht op het faciliteren van het opzetten, doorontwikkelen en bestendigen van lerende netwerken integrale ondersteuning en zorg rondom thuiswonende ouderen, om deze ouderen in staat te stellen op een goede en veilige manier langer thuis te wonen.

Aansluiting Programma Langer Thuis

Deze indicator geeft inzicht in de uitwerking doelstelling 2 van actielijn 1: Professionals werken als een team rondom een oudere met een complexe zorgvraag en leveren afgestemde zorg op maat.

Verdieping

Van de 125 subsidies zijn er 35 in toegekend in de periode tot 20 juni 2019, 59 tussen 20 juni 2019 en 26 mei 2020. Sinds juni 2020 zijn er 31 nieuwe subsidies verleend; 21 fase I projecten, 8 fase II projecten, en 2 fase III projecten (tabel 1). Fase I projecten zijn gericht op uitbreiding van het netwerk met relevante partijen, ontwikkeling van een gezamenlijke ambitie, doelstellingen en plannen om de doelstellingen te realiseren. Fase II gaat om het doorontwikkelen van een samenhangend aanbod van ondersteuning en zorg en het vergroten van het lerend vermogen en de verandercapaciteit van lokale netwerken samenhangende ouderenzorg. Fase III gaat om het borgen van kennis en aanbod binnen deze netwerken integrale zorg en ondersteuning. De 125 subsidies betreffen 99 individuele netwerken; een aantal netwerken ontvingen een tweede of derde subsidie om de doorontwikkeling van het netwerk te stimuleren. Zie ook figuur 4 voor een geografische weergave van de verschillende netwerken.

Tabel 1: Aantal door programma LZO (ZonMw) gesubsidieerde integrale netwerken ouderenzorg in de wijk, uitgesplitst naar fase.

 
Jaar Fase I Start Fase II Doorontwikkeling Fase III Borging
2019 27 8 nvt
2020 36 23 nnb
2021 21 8 2
Totaal 84 39 2

Figuur 1: Geografische spreiding van de door programma LZO gesubsidieerde integrale netwerken ouderenzorg in de wijk.

Referenties

ZonMw. Cijfers over subsidies verleend in het onderdeel Lokale Netwerken Samenhangende Ouderenzorg. 26 april 2021.