10. Het aantal toegekende subsidie aanvragen Stimuleringsregeling E-health Thuis

108

Bron: Ministerie van VWS Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport)
Jaar: 2021

Monitor 2019: nvt
Monitor 2020: 42

Beschrijving

Op peildatum 1 mei 2021 zijn er sinds aanvang van de Stimuleringsregeling E-health Thuis (SET, figuur 1) in totaal 108 subsidies verleend voor aanvragen binnen deze regeling. Het doel van SET is zorgen dat ouderen en mensen met een (risico op) chronische ziekte of beperking langer thuis kunnen wonen met een grotere kwaliteit van leven. Met de SET kunnen aanbieders van ondersteuning en zorg samen met een inkoper werken aan het opschalen én borgen van bestaande E-health oplossingen.

Aansluiting Programma Langer Thuis

Deze indicator geeft inzicht in de uitwerking van doelstelling 1 van actielijn 1: Versterken van de zelfredzaamheid van ouderen en hun sociale omgeving.

Verdieping

Van de 203 subsidie aanvragen die in de periode 2019 tot huidige peildatum zijn binnengekomen, zijn er in totaal 108 toegekend, 75 zijn afgewezen of ingetrokken en 20 aanvragen zijn nog in behandeling. Met de 108 toegekende aanvragen tot aan de peildatum is een bedrag van 19,3 miljoen euro gemoeid. De SET regeling is opengesteld van maart 2019 tot en met december 2021. Sinds 2020 biedt de SET ook subsidiemogelijkheden voor het ontwikkelen van een gedragen visie op e-health: SET Visievorming e-health (voorheen bekend als PréSET). Van de in totaal 108 toegekende subsidie aanvragen betreffen er 60 SET aanvragen en 48 SET Visievorming aanvragen. In totaal is 90 miljoen euro beschikbaar gedurende de looptijd van de SET. In tabel 1 staat een overzicht van op te schalen én te borgen E-health toepassingen die in de 60 SET aanvragen worden genoemd. E-health toepassingen rondom medicatie worden het meeste genoemd (24x).

SET COVID-19 noodregelingen

Daar waar fysieke ondersteuning en zorg door COVID-19 maatregelen tijdelijk niet kon, is er veel ingezet op de slimme inzet van digitale zorg en ondersteuning. De tijdelijke Stimuleringsregelingen E-health Thuis COVID-19 (SET COVID-19; tot 8 april 2020) en SET COVID-19 2.0 (van 27 juli 2020 tot en met 30 november 2020) heeft dit kunnen 
ondersteunen; in totaal zijn er meer dan 3.000 aanvragen voor subsidie ontvangen. Aan 1.369 initiatieven is subsidie toegekend. De SET COVID-19 regelingen blijken goed aan te sluiten bij de behoefte in het veld. Met behulp van de expertise van het ondersteuningsnetwerk SET-up, konden aanbieders snel digitale zorg en ondersteuning inzetten.

Figuur 1: Geografische spreiding Stimuleringsregeling E-health Thuis (SET).

Tabel 1: Overzicht van op te schalen/borgen E-health toepassingen in de aanvragen; meerdere E-health toepassingen per aanvraag mogelijk.

E-health toepassing Aantal aanvragen
Beeldzorg / beeldbellen / beeldcontact 21
(tele)Alarmering / monitoring 9
Sloten / sleutelkluisjes 5
Zorgrobot 2
Medicatie 24
Platform 16
App 14
Overig 2

Referenties

Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport. Voorlopige cijfers over subsidies
verleend in het kader van SET. Den Haag, 2021.