19. Het aantal bereikte mantelzorgers via bewustwordingsactiviteiten

422

Bron: Moeder aan de lijn/ HagensPR
Jaar: 2020

Monitor 2019: 580
Monitor 2020: 542

Beschrijving

Onder de naam Moeder aan de lijn worden meet-ups georganiseerd met als doel dat mantelzorgers elkaar kunnen ontmoeten en ‘empoweren’. Voor 2019-2020 zijn 28 meetups gepland. Door Corona kwam half maart 2020 Moeder aan de lijn tot stilstand en hadden nog maar 8 meet-ups plaatsgevonden (542 deelnemers). Alle andere meet-ups werden uitgesteld. Daarna zijn er nog 15 meet-ups geweest, de meeste digitaal. Daarvan waren 9 reguliere bijeenkomsten, 3 themabijeenkomsten (werk & mantelzorg) en 3 specials (jonge mantelzorger (2x) en week van de mantelzorger (1x)). Deze 15 meet-ups (figuur 1) hadden in totaal 422 deelnemers.

Aansluiting Programma Langer Thuis

Deze indicator geeft inzicht in de uitwerking van doelstelling 1 van actielijn 2: Verbeteren van maatschappelijke bewustwording over mantelzorg.

Verdieping

In januari 2021 is een eindrapportage opgeleverd met een totaal overzicht van alle meetups. In deze rapportage wordt concreet gemaakt wat er in het leven van de deelnemers is veranderd of verbeterd doordat men aanwezig is geweest bij de meet-up.

Belangrijkste uitkomsten:
• De meet-ups zijn zeer goed worden gewaardeerd door de aanwezigen. Zowel inhoudelijk als op organisatorisch niveau zijn de beoordelingen hoog. Deelnemers geven aan steun te hebben ervaren bij het horen van ervarings-verhalen van andere mantelzorgers. 
• Hierbij doen de digitale bijeenkomsten niet onder voor fysieke bijeenkomst. Ook hier zijn de reacties zeer positief. Overigens liggen de bezoekersaantallen wel veel lager dan bij de reguliere meet-ups. 
• De resultaten laten zien dat de kennis van een groot deel van de aanwezigen is vergroot; door de meet-ups weten zij beter tegen welke zaken mantelzorgers aanlopen en welke emotionele gevolgen dat heeft. Tevens is de bewustwording en het inzicht vergroot ten aanzien van de rol die ze hebben als mantelzorger, maar ook ten aanzien van de eigen behoeften.

Belangrijkste aanbevelingen:
• Er lijkt winst te behalen in de communicatie vooraf aan de meet-ups. Verschillende deelnemers schetsen het beeld dat zij vooraf niet goed wisten wat van de meet-up te verwachten, waardoor niet iedereen even tevreden was over de inhoud. 
• Als verbetersuggestie komt vanuit de deelnemers verder naar voren dat er 1) meer tijd genomen moet worden voor de gesprekken aan tafel (sommige ervaren een abrupt einde van een gesprek) en 2) dat het prettig is om met gelijkgestemden te praten. Het gaat hierbij voornamelijk om mensen die een zelfde type mantelzorg verlenen of een vergelijkbare mantelzorgrelatie hebben.

Figuur 1: Geografische spreiding van de door New Amsterdam Film Company en Wijzelf georganiseerde Meet-Ups (15).

Tabel 1: Publicatieoverzicht Moeder aan de lijn 2020.

 

  Print (oplage) Online (uniek views) Social media (volgers) Radio / tv televisie (televisie) (luisteraars/ kijkers) Totaal
Bereik 766.041 1.414.440 183.788 -- 2.364.269

Referenties

WijZelf. Moeder aan de Lijn. Presentatie 2019-2020. 2021.
ZorgFocuZ. Eindrapportage. Evaluatie meet-ups Moeder aan de Lijn. Januari 2021.