15. Het percentage mantelzorgers dat aangeeft goed geïnformeerd te zijn over het ondersteuningsaanbod

70%

Bron: SCP Sociaal en Cultureel Planbureau (Sociaal en Cultureel Planbureau)/CBS Centraal Bureau voor de Statistiek (Centraal Bureau voor de Statistiek) (IZG)
Jaar: 2019

Monitor 2019: 70%
Monitor 2020: -- %

Beschrijving

Ongeveer 7 van de 10 mantelzorgers is bekend met een vorm van ondersteuning, waarbij respijtzorg, dat 85% kent, buiten beschouwing is gelaten; het merendeel is dus op de hoogte van mantelzorgondersteuning (voorzieningen die specifiek voor hen bedoeld zijn).

Aansluiting Programma Langer Thuis

Deze indicator geeft inzicht in de uitwerking van doelstelling 2 van actielijn 2: Ondersteuningsaanbod verbeteren en beter toegankelijk maken (inclusief respijtzorg).

Verdieping

Mantelzorgers zijn van sommige voorzieningen (figuur 1) beter op de hoogte dan van andere. Van de mantelzorgers is 85% bekend met respijtzorg, zoals dagopvang, dagbesteding, nachtopvang, logeervoorziening en een vrijwilliger of oppas die de zorg tijdelijk overneemt. Veel mantelzorgers zijn ook bekend met de mogelijkheid voor het volgen van een cursus en materiële hulp (voorzieningen die toegekend worden om mensen in staat te stellen te participeren). Iets meer dan de helft (53%) kent de mogelijkheid van lotgenotencontact. Hierbij valt te denken aan ontmoetingscentra voor mensen met dementie en hun mantelverzorgers, waar ondersteuning op een laagdrempelige plek in de wijk wordt aangeboden. Dit wordt ingezet om overbelasting van mantelzorgers te voorkomen en draagt bij aan het langer thuis blijven wonen van mensen met dementie. Deze vragen maken deel uit van de Enquête Informele Zorg van het SCP Sociaal en Cultureel Planbureau (Sociaal en Cultureel Planbureau), die in 2019 bij circa 4.400 mantelzorgers werd afgenomen.

Figuur 1: Bekendheid met verschillende vormen van ondersteuning onder mantelzorgers 2019 (n = 3.561), in procenten.

**FIGUUR UPDATEN**

Referenties

SCP. Voor elkaar? Stand van informele hulp in 2016. 19-12-2017.
SCP. Blijvende bron van zorg. 9-12-2020.