14. Het percentage overbelaste mantelzorgers

9,1%

Bron: SCP Sociaal en Cultureel Planbureau (Sociaal en Cultureel Planbureau)/CBS Centraal Bureau voor de Statistiek (Centraal Bureau voor de Statistiek) (IZG)
Jaar: 2019

Monitor: 2019: 8,5%
Monitor: 2020:  -- %

Beschrijving

In 2019 voelt in totaal ongeveer 9,1% van de mantelzorgers van 16 jaar en ouder zich overbelast door de zorgtaak (ongeveer 460.000 volwassenen). Een substantiële groep mantelzorgers helpt iemand met een psychisch (zoals een depressie, angststoornis of dementie) of een psychosociaal probleem (zoals eenzaamheid of verslaving). Uit onderzoek is bekend dat mantelzorgers die te maken hebben met hulpbehoevenden die psychische problemen ondervinden een groter risico lopen op een hoge belasting.

De ervaren belasting is vastgesteld door middel van een aantal stellingen (de Ediz-plus schaal). Deze vragen maken deel uit van de Enquête Informele Zorg van het SCP Sociaal en Cultureel Planbureau (Sociaal en Cultureel Planbureau), die in 2019 bij circa 4.400 mantelzorgers werd afgenomen. De score op dit instrument bestaat uit de categorieën ‘Geen belasting’, ‘Lichte belasting’, ‘Matige belasting’ en ‘Ernstige belasting’. De categorie ernstige belasting wordt gezien als benadering van het concept ‘overbelast’ (de Boer et al., 2012).

Aansluiting Programma Langer Thuis

Deze indicator geeft inzicht in de uitwerking van doelstelling 1 van actielijn 2: Verbeteren van maatschappelijke bewustwording over mantelzorg.

Verdieping

Vrouwen blijken zich vaker overbelast te voelen dan mannen (tabel 1) en onder jongvolwassen mantelzorgers (tot 35 jaar) komt overbelasting minder vaak voor dan onder mantelzorgers van oudere leeftijden (35 jaar en ouder). Dat laatste hangt samen met feit dat 35-plussers vaak intensiever helpen.

Tabel 1: Percentage ernstig belaste mantelzorgers, naar leeftijd en geslacht 2019.

 

  Percentage
Totaal (mannen + vrouwen) 9,1
Mannen 6,5
Vrouwen 11,2
16-34 jaar 6,2
35-54 jaar 10,8
55-74 jaar 8,8
75-plus 10,2

Referenties

SCP. Voor elkaar? Stand van informele hulp in 2016. 19-12-2017.
SCP. Blijvende bron van zorg. 9-12-2020.

Boer de A., Oudijk D., Timmermans J., Pot A.M. Ervaren belasting door mantelzorg; constructie van de EDIZ-plus. Tijdschrift voor Gerontologie en Geriatrie (TGG), 2012, 43, 2: 77-88.