28. Het percentage 75-plussers dat aangeeft dat hun huidige woning geschikt is

81%

Bron: Mijnkwaliteitvanleven.nl (themavragenlijst 'Mijn woning nu en in de toekomst')
Jaar: februari 2020

Monitor 2019: 81%
Monitor 2020: 81%

Monitor 2021 ten opzichte van 2020

Ten opzichte van de tweede monitor is dit cijfer hetzelfde. Er is geen nieuwe uitvraag gedaan bij Mijnkwaliteitvanleven.nl. De verdieping van deze indicator is aangevuld met informatie uit een onderzoek van het CBS Centraal Bureau voor de Statistiek (Centraal Bureau voor de Statistiek) waar uitgebreid wordt ingegaan op geschiktheid van de woning.

Beschrijving

Het percentage 75-plussers dat aangeeft dat hun woning bij hun huidige leven past is 81%. Deelnemers (n=1.998)  kregen de vraag voorgelegd: ‘Past uw woning bij uw huidige leven (persoonlijke situatie en gezondheid)?‘

Het landelijk initiatief Mijnkwaliteitvanleven.nl vraagt door middel van een online vragenlijst mensen met een chronische aandoening of beperking, ouderen en mantelzorgers naar hun persoonlijke situatie, mogelijkheden en beperkingen.

Aansluiting Programma Langer Thuis

Deze indicator geeft inzicht in de uitwerking van doelstelling 1 van actielijn 3: Het in beeld brengen van de lokale woonopgave voor ouderen.

Verdieping

De laatste decennia is het aantal en aandeel 75-plussers dat zelfstandig thuis woont gestegen. In 2020 woont 92% van de 75-plussers zelfstandig thuis; in 1990 was dat nog 83% (ABF, 2021). Op basis van het onderzoek Belevingen 2019 van het CBS is nagegaan hoe 75-plussers hun (toekomstige) woonsituatie zien.

Als de woning in de toekomst (toch) niet geschikt zou zijn om in te blijven wonen vanwege gezondheids- of ouderdomsklachten van iemand in het huishouden, kiezen 75-plussers vaker voor het aanpassen van de woning dan voor verhuizen (37,5% tegen 22,1%). Het grootste deel (40,4%) weet echter nog niet wat ze in die situatie zouden doen. Een traplift is de meest overwogen aanpassing om een woning geschikt te maken bij gezondheids- of ouderdomsklachten.

Figuur1: Verhuisredenen 75-plussers 2019 (Bron: CBS-Belevingen).

Van de 75-plussers geeft 17% aan ooit nog te willen verhuizen. Verhuisgeneigdheid neemt af met de leeftijd. Van de 55- tot 65-jarigen geeft 43% aan om ooit nog te willen verhuizen. Gezondheids- of ouderdomsklachten zijn de meest genoemde redenen door 75-plussers om te verhuizen (69,8%; figuur 16). Van de 75-plussers die nog willen verhuizen, kiest bijna driekwart (73,4%) bij een verhuizing voor een seniorenwoning.

Referenties

Centraal Bureau voor de Statistiek. 55-plussers over hun (toekomstige) woning. 10 augustus 2020.
ABF. Monitor Ouderenhuisvesting 2020. 2021.