Een deel van de jongvolwassenen vindt het na de coronaperiode moeilijk om de draad weer op te pakken. Dat blijkt uit verdiepende interviews over hun mentale gezondheid naar aanleiding van de Corona Gezondheidsmonitor Jongvolwassenen 2022. De belangrijkste verklaring is volgens hen zelf dat er lange tijd een gebrek aan sociale contacten was.

Ook geven de geïnterviewden aan dat ze verlangen om gezien en gehoord te worden: dat iemand daadwerkelijk interesse toont in hoe zij zich voelen. Zo vertelt iemand:

“We hebben het er [over corona en de gevolgen] eigenlijk nooit meer over. Ook niet op school, of thuis. Terwijl, als we het er hier zo over hebben, iedereen merkt er nog wat van en het gaat ook niet altijd even goed. Ik denk dat dit soort gesprekken er veel meer moeten zijn.”

Erkennen lastige periode

Naast het benoemen van hun problemen tijdens en na de coronacrisis hebben de geïnterviewden ook tips voor professionals die met hun leeftijdsgenoten werken. Zo is het belangrijk om te erkennen dat de coronaperiode voor jongvolwassenen een heftige periode is geweest en dat zij in hun ontwikkeling zijn geremd. Velen worstelen nog steeds met de nasleep van deze periode.

Laagdrempelige hulp

Daarnaast vinden de deelnemers dat hulp laagdrempelig en goed vindbaar moet zijn. Ze geven aan vooral hulp nodig te hebben bij het wegwerken van achterstanden en de terugkeer naar ‘normaal’. Denk hierbij aan het werken aan sociale vaardigheden en netwerken, werken aan mentale problematiek en het tegengaan van eenzaamheid.

Sociale activiteiten organiseren

Tot slot geven de geïnterviewden aan dat ze behoefte hebben aan sociale activiteiten, waarin ze elkaar kunnen ontmoeten en in gesprek gaan. Waarbij ze ervaren dat ze niet enige zijn die last hebben van de gevolgen van de coronaperiode. Dit kan op verschillende manieren: online, offline, in de vorm van een praatgroep of juist een sportieve of creatieve activiteit. Hoe breder het aanbod aan activiteiten, hoe meer jongvolwassenen zich aangesproken voelen.

Over het onderzoek

De GGD Gemeentelijke Gezondheidsdienst (Gemeentelijke Gezondheidsdienst)’en en het RIVM hebben Stichting Alexander gevraagd om op landelijk niveau verdieping en duiding te geven aan de kwantitatieve resultaten van de Corona Gezondheidsmonitor Jongvolwassenen 2022. Aan dit kwalitatieve onderzoeken deden 61 jongvolwassen (16-25 jaar) uit heel Nederland mee. Er zijn focusgroepen en 15 diepte-interviews gehouden. Het volledige rapport is te lezen op de website van Stichting Alexander: Terug naar 'normaal': hoe doe je dat?

Over het Netwerk GOR

Dit onderzoek is gedaan in het kader van het Gezondheidsonderzoek COVID-19 van het Netwerk GOR. Dat bestaat uit GGD GHOR Geneeskundige Hulpverleningsorganisatie in de Regio (Geneeskundige Hulpverleningsorganisatie in de Regio) Nederland, het RIVM, het Nivel en ARQ Nationaal Psychotrauma Centrum (Nationaal Psychotrauma Centrum) Nationaal Psychotrauma Centrum. ZonMw Nederlandse organisatie voor gezondheidsonderzoek en zorginnovatie (Nederlandse organisatie voor gezondheidsonderzoek en zorginnovatie) is namens het ministerie van VWS Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport) opdrachtgever van dit onderzoeksprogramma.