De Gezondheidsmonitor Jongvolwassenen is een grootschalig vragenlijstonderzoek onder jongvolwassenen van 16 tot en met 25 jaar oud. Deze monitor is ontwikkeld in het kader van het Gezondheidsonderzoek COVID-19Op deze pagina beschrijven we de resultaten van de Corona Gezondheidsmonitor Jongvolwassenen 2022.

 

Resultaten van de Gezondheidsmonitor Jongvolwassenen

Kijk voor meer informatie over de Gezondheidsmonitor Jongvolwassenen op de website monitorgezondheid.nl.

De Gezondheidsmonitor Jongvolwassenen is in 2022 voor het eerst uitgevoerd: de Corona Gezondheidsmonitor Jongvolwassenen 2022. In 2024 voeren we een nieuwe meting van de Corona Gezondheidsmonitor Jongvolwassenen uit.

Samenvatting Corona Gezondheidsmonitor Jongvolwassenen 2022

Hieronder vatten we enkele resultaten samen van de Corona Gezondheidsmonitor Jongvolwassenen 2022. Uit dit onderzoek blijkt dat een groot deel van de jongvolwassenen van 16 tot en met 25 jaar in Nederland psychische klachten ervaart. Daarnaast komt eenzaamheid veel voor bij deze groep. Kijk voor een overzicht van alle onderwerpen die zijn uitgevraagd in het onderzoek op de website monitorgezondheid.nl.

Helft jongvolwassenen heeft psychische klachten

Meer dan de helft van de jongvolwassenen die deelnamen aan het onderzoek (53%) heeft psychische klachten. Dit is gemeten met 5 vragen die gaan over hoe iemand zich voelde in de laatste 4 weken. Psychische klachten komen meer voor bij vrouwen (63%) en jongvolwassenen in (zeer) stedelijke gebieden (56%). In de meeste gevallen gaat het om lichte klachten (30%), 14% heeft matige klachten en 9% heeft ernstige klachten. 2 op de 5 jongvolwassenen met psychische klachten voelt zich hierdoor vaak tot voortdurend beperkt in het dagelijks leven.

Jongvolwassenen voelen zich vaak eenzaam

Bijna twee derde van de deelnemende jongvolwassenen (63%) is enigszins tot sterk eenzaam. Een kwart (27%) voelt zich sterk eenzaam. Eenzaamheid komt vaker voor bij niet- of praktisch opgeleide jongvolwassenen (voortgezet speciaal onderwijs, praktijkonderwijs, vmbo of mbo middelbaar beroepsonderwijs (middelbaar beroepsonderwijs)-niveau 1) (78%), vrouwen (67%) en alleenwonenden (71%). Zowel emotionele (70%) als sociale (60%) eenzaamheid komt veel voor onder jongvolwassenen. Sociale eenzaamheid is eenzaamheid door een gebrek aan een sociaal netwerk, zoals vrienden, familie en buren. Emotionele eenzaamheid is eenzaamheid door het missen van een intieme band met iemand, zoals een goede vriend of een partner.

Suïcidegedachten

Een derde van de jongvolwassenen (33%) gaf aan ‘een enkele keer’ tot ‘heel vaak’ suïcidale gedachten te hebben gehad in de 12 maanden voorafgaand aan het invullen van de vragenlijst. 7% had deze gedachten ‘(heel) vaak’. Suïcidale gedachten komen vaker voor bij vrouwen (35%) en bij jongvolwassenen die alleen wonen (43%). Van de jongvolwassenen met psychische klachten had de helft (51%) een enkele keer tot heel vaak suïcidale gedachten.

Ook het kwartaalonderzoek van Netwerk GOR volgt suïcidale gedachten bij jonge mensen. De vraag wordt daar wel anders gesteld en uitgevraagd onder een bredere leeftijdsgroep (12 tot en met 25 jaar).

Zowel positieve als negatieve gevolgen van coronaperiode

Bijna de helft (46%) van de jongvolwassenen geeft aan dat de coronaperiode hun leven zowel positief als negatief heeft beïnvloed. 43% heeft alleen maar een negatieve invloed ervaren en slechts 6% geeft aan alleen een positieve invloed te hebben ervaren. Negatieve gevolgen die jongvolwassenen vaak hebben ervaren, zijn het niet kunnen bezoeken van festivals, sportwedstrijden en op vakantie naar het buitenland gaan (53%), het niet kunnen bezoeken van familie en vrienden en ouderen met een kwetsbare gezondheid (43%), minder lekker in je vel zitten (42%) en minder nieuwe mensen leren kennen (37%). Positieve gevolgen die jongvolwassenen hebben ervaren zijn minder geld uitgeven (39%), meer rust (36%) en minder reistijd door thuisonderwijs of thuiswerken (33%).

Twee derde had hulp of steun nodig door coronaperiode

Bijna twee derde (64%) van de jongvolwassenen had door de coronaperiode hulp of steun nodig, vooral omdat zij niet lekker in hun vel zaten (46%). Andere aspecten waar jongvolwassenen hulp of steun bij nodig hadden zijn de opleiding (23%) en de balans tussen werk/studie en privé (23%). Jongvolwassenen die kampen met psychische klachten, eenzaam zijn en/of het moeilijk vinden stressvolle gebeurtenissen te doorstaan, gaven vaker aan hulp of steun nodig te hebben. Het merendeel van de jongvolwassenen (89%) kan als ze ergens mee zitten of een probleem hebben bij iemand terecht.

Situatie tijdens de meting

De vragenlijst van de Corona Gezondheidsmonitor Jongvolwassenen 2022 is afgenomen in de periode 21 april tot en met 31 augustus 2022. Eind maart waren bijna alle maatregelen vervallen en ging corona een steeds kleinere rol spelen in het dagelijks leven. Er golden in deze periode, naast de verplichting tot gebruik van mondkapjes op de luchthavens en in het vliegtuig, alleen nog een aantal adviezen. Bekijk de tijdlijn van coronamaatregelen voor een overzicht.