Het RIVM heeft de Netkaart uit 2005 waarop de bovengrondse hoogspannings-lijnen in Nederland zijn weergegeven, geactualiseerd. De Netkaart is aangepast, omdat nu betere gegevens over het hoogspanningsnet beschikbaar zijn. Ook is het hoogspanningsnet op een aantal plaatsen veranderd, bijvoorbeeld doordat nieuwe hoogspanningslijnen zijn aangelegd of bestaande lijnen ondergronds zijn gebracht, verplaatst of afgebroken. De kaart is een hulpmiddel voor gemeenten bij de besluitvorming over de inrichting van de ruimte nabij bovengrondse hoogspanningslijnen.

De Netkaart geeft een indicatie van de breedte van de magneetveldzone langs de bovengrondse hoogspanningslijnen. Als binnen deze zone nieuwe bestemmingsplannen worden gemaakt, wordt aangeraden om voor die specifieke locatie de zone te bepalen. De Rijksoverheid adviseert om in deze ‘specifieke magneetveldzone’ vanwege het voorzorgsbeleid ‘zoveel als redelijkerwijs mogelijk’ te voorkomen dat kinderen langdurig blootstaan aan een jaargemiddelde magneetveldsterkte van meer dan 0,4 microtesla.

Netbeheerder TenneT heeft de gegevens, die nodig zijn om de specifieke magneetveldzone te kunnen berekenen, de afgelopen vijf jaar systematisch in een register vastgelegd. Daardoor zijn de gegevens over het elektriciteitstransport dat maximaal door de lijnen gaat, de locaties van de masten en de manier waarop de elektriciteitsdraden in de masten hangen nauwkeuriger, betrouwbaarder en navolgbaarder beschikbaar dan voorheen.

Door de nieuwe gegevens voor de hoogspanningslijnen zijn de indicatieve magneetveldzones van de meeste lijnen veranderd. Voor 62 procent van de lijnen is de zone smaller geworden, voor 30 procent is deze breder. Voor 8 procent van de lijnen is de zone hetzelfde gebleven. Door de veranderingen in de gegevens van TenneT kunnen ook de specifieke magneetveldzones anders zijn. Dit kan van belang zijn voor de besluiten over de inrichting van de ruimte nabij bovengrondse hoogspanningslijnen.

In de tweede helft van 2018 wordt het voorzorgbeleid door het ministerie van EZK Economische Zaken en Klimaat (Economische Zaken en Klimaat) – samen met de ministeries van IenW Infrastructuur en Waterstaat (Infrastructuur en Waterstaat), BZK Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties), gemeenten, provincies en netbeheerders – geëvalueerd. Tijdens deze evaluatie wordt bekeken hoe het huidige voorzorgbeleid in de uitvoeringspraktijk doorwerkt. De evaluatie kan leiden tot wijzigingen in het voorzorgbeleid en als gevolg daarvan ook in wijziging van instrumenten zoals de Netkaart van het RIVM met indicatieve magneetveldzones.