Het RIVMRijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu beheert een kaart met de Nederlandse bovengrondse hoogspanningslijnen. Deze Netkaart geeft voor elke individuele hoogspanningslijn of deel daarvan de breedte van de indicatieve magneetveldzone. De Netkaart is in juli 2018 geactualiseerd. De betrokken ministeries (IenWInfrastructuur en Waterstaat, EZKEconomische Zaken en Klimaat en BZKBinnenlandse Zaken en Koninkrijkrelaties) geven de volgende beleidsduiding bij de geactualiseerde Netkaart.


Beleidsduiding vanuit de betrokken departementen voor gemeenten en provincies bij het RIVMRijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu-rapport 'Indicatieve magneetveldzones rond bovengrondse hoogspanningslijnen - Toelichting bij de geactualiseerde Netkaart' (juli 2018)

Het RIVM heeft op 17 juli het rapport 'Indicatieve magneetveldzones rond bovengrondse hoogspanningslijnen' gepubliceerd. Daarin heeft het RIVM – op basis van de in 2018 beschikbare gegevens – de indicatieve magneetveldzones in de Netkaart opnieuw berekend. Uit deze berekening blijkt dat 92% van de indicatieve magneetveldzones wijzigt. De indicatieve magneetveldzone is in 62% van de gevallen smaller geworden en in 30% van de gevallen breder. De indicatieve magneetveldzone dient als indicatie voor de vraag wanneer het gewenst is om als gemeente of provincie een specifieke magneetveldzone te berekenen.

De indicatieve magneetveldzone is één van de instrumenten binnen het voorzorgbeleid inzake magneetvelden rond hoogspanningsverbindingen. In de tweede helft van 2018 wordt het voorzorgbeleid door het ministerie van EZKEconomische Zaken en Klimaat – samen met de ministeries van IenWInfrastructuur en Waterstaat, BZKBinnenlandse Zaken en Koninkrijkrelaties, gemeenten, provincies en netbeheerders – geëvalueerd. Tijdens deze evaluatie wordt bekeken hoe het huidige voorzorgbeleid in de uitvoeringspraktijk doorwerkt. De evaluatie kan leiden tot wijzigingen in het voorzorgbeleid (en als gevolg daarvan ook in wijziging van instrumenten zoals de Netkaart van het RIVM met indicatieve magneetveldzones).

Wat verwachten de betrokken departementen op dit moment van gemeenten en provincies?
Gemeenten en provincies kunnen – in afwachting van de evaluatie van het voorzorgbeleid – gebruik blijven maken van de indicatieve magneetveldzones, als eerste toets voor de vraag of het gewenst is om de specifieke magneetveldzone te laten berekenen. De departementen adviseren u als gemeente of provincie daarbij uit te gaan van de meest recent berekende versie van indicatieve magneetveldzones zoals deze zijn opgenomen op de geactualiseerde Netkaart van het RIVM. Deze versie is namelijk gebaseerd op de meest actuele gegevens en daarmee het meest nauwkeurig.

Heeft u in het verleden (tussen 2005 en nu) gewerkt met de toen door het RIVM beschikbaar gestelde indicatieve magneetveldzones? Dan heeft u als gemeente of provincie juist gehandeld. U bent uitgegaan van de best beschikbare informatie op dat moment. Beleidsafwegingen die u tussen 2005 en nu gemaakt heeft, hoeft u op basis van de nieuwe berekening van de indicatieve magneetveldzones niet over te doen. Dat kan ook gelden in situaties waar de beleidsafweging nog niet afgerond is, maar waar u ten behoeve van de voorbereiding gebruik heeft gemaakt van de toen beschikbare indicatieve magneetveldzone.

De indicatieve magneetveldzone is enkel een schatting van de magneetveldzone van een hoogspanningsverbinding. Wilt u de magneetveldzone nauwkeuriger in beeld brengen, dan kunt u de specifieke magneetveldzone van de hoogspanningsverbinding laten berekenen.

Juli 2018, Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat
Ministerie van Economische Zaken en Klimaat
Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties


Indicatieve zone

Aan de Netkaart kunnen geen rechten worden ontleend. TenneT is verantwoordelijk voor de juistheid van de gegevens in het Dataregister die het RIVM voor de Netkaart en de bepaling van de indicatieve zone heeft gebruikt. De indicatieve zone is bepaald voor individuele, bovengrondse hoogspanningslijnen. Als er zich bij een bovengrondse hoogspanningslijn een andere bovengrondse hoogspanningslijn of andere delen van het elektriciteitsnet in de buurt bevinden, kunnen die de sterkte van het magneetveld beïnvloeden. Ook kan de jaargemiddelde belasting van een hoogspanningslijn hoger zijn dan 30% (220 en 380 kVkilovolt lijnen) respectievelijk 50% (50, 110 en 150 kV lijnen) van de ontwerpbelasting waar in de berekeningen van wordt uitgegaan. In die gevallen kan de specifieke zone uitgestrekter zijn dan de indicatieve zone in de Netkaart.

Het RIVM spant zich in om de Netkaart actueel te houden. De laatste actualisatie heeft plaatsgevonden op 17 juli 2018. Als vergelijkingsmateriaal staat de 'oude' Netkaart van vóór deze actualisatie nog op de website.

Gebruiksaanwijzing

De Netkaart heeft een aantal 'knoppen' om te kunnen zoomen, schuiven, etcetera. Door het informatiesymbool (blauwe cirkel met een i) te selecteren en dan op een hoogspanningslijn te klikken, opent zich een tabel met gegevens over die lijn zoals: de naam, de spanning, de breedte van de indicatieve zone en informatie over de netbeheerder. De kleur van de hoogspanningslijn in de Netkaart komt overeen met het spanningsniveau (zie de legenda).

De notatie '2x 80 meter' voor de breedte van de indicatieve zone betekent dat de indicatieve zone zich aan weerszijden van de hoogspanningslijn tot 80 meter uitstrekt, gerekend over de grond vanuit het hart van de hoogspanningslijn.