Het RIVM beheert een kaart met de Nederlandse bovengrondse hoogspanningslijnen. Deze Netkaart geeft voor elke individuele hoogspanningslijn of deel daarvan de breedte van de indicatieve magneetveldzone. De Netkaart is in juli 2018 geactualiseerd. De betrokken ministeries (IenW Infrastructuur en Waterstaat (Infrastructuur en Waterstaat)EZK Economische Zaken en Klimaat (Economische Zaken en Klimaat)  en BZK Binnenlandse Zaken en Koninkrijkrelaties (Binnenlandse Zaken en Koninkrijkrelaties)) hebben bij die actualisatie een beleidsduiding gegeven.

Indicatieve zone

Aan de Netkaart kunnen geen rechten worden ontleend. Netbeheerder TenneT is verantwoordelijk voor de juistheid van de gegevens in het Dataregister die het RIVM voor de Netkaart en de bepaling van de breedte van de indicatieve zone heeft gebruikt. De indicatieve zone is bepaald voor individuele, bovengrondse hoogspanningslijnen. Als er zich bij een bovengrondse hoogspanningslijn een andere bovengrondse hoogspanningslijn of andere delen van het elektriciteitsnet in de buurt bevinden, kunnen die de sterkte van het magneetveld beïnvloeden. Ook kan de jaargemiddelde belasting van een hoogspanningslijn hoger zijn dan 30% (220 en 380 kV kilovolt (kilovolt) lijnen) respectievelijk 50% (50, 110 en 150 kV lijnen) van de ontwerpbelasting waar in de berekeningen van wordt uitgegaan. In die gevallen kan de specifieke zone uitgestrekter zijn dan de indicatieve zone in de Netkaart.

Het RIVM spant zich in om de Netkaart actueel te houden. De laatste actualisatie heeft plaatsgevonden op 27 juni 2019. Als vergelijkingsmateriaal staat de 'oude' Netkaart van vóór 2018 op de website.

Gebruiksaanwijzing

De Netkaart heeft een aantal 'knoppen' om te kunnen zoomen, schuiven, etcetera. Door het informatiesymbool (blauwe cirkel met een i) te selecteren en dan op een hoogspanningslijn te klikken, opent zich een tabel met gegevens over die lijn zoals: de naam, de spanning, de breedte van de indicatieve zone en informatie over de netbeheerder. De kleur van de hoogspanningslijn in de Netkaart komt overeen met het spanningsniveau (zie de legenda).

De notatie '2x 80 meter' voor de breedte van de indicatieve zone betekent dat de indicatieve zone zich aan weerszijden van de hoogspanningslijn tot 80 meter uitstrekt, gerekend over de grond vanuit het hart van de hoogspanningslijn.

Atlas Leefomgeving

De Netkaart is ook opgenomen in de Atlas Leefomgeving.>