Een nieuwe interactieve website geeft inzicht in de concentraties van ammoniak in natuurgebieden (Natura 2000 gebieden). Het RIVM meet deze concentraties sinds 2005 en stelt deze gegevens nu digitaal beschikbaar aan beleidsmakers, agrariërs, natuurbeheerders en andere geïnteresseerden.

Gebruikers van de website kunnen zien wat de jaargemiddelde concentratie van ammoniak in de verschillende gebieden is en hoe deze zich ontwikkelt. Ook kan de concentratie van ammoniak makkelijk worden vergeleken met andere gebieden en met de rest van Nederland. Extra informatie,  zoals terreinkenmerken, natuurtypering en ligging, helpt om de resultaten te interpreteren.

Verlies van biodiversiteit

Ammoniak komt voornamelijk vrij door verdamping uit mest uit stallen en bij aanwending van mest op gras- en bouwland. In Nederland levert ammoniak de grootste bijdrage aan het neerslaan van stikstof (depositie) op het aardoppervlak. Deze depositie zorgt voor vermesting van bodem en vegetatie en bodemverzuring. De verzuring en vermesting kunnen leiden tot een verlies van biodiversiteit in de natuur.

Meetnet Ammoniak in Natuurgebieden

Het RIVM meet de maandgemiddelde luchtconcentraties van ammoniak in natuurgebieden met het Meetnet Ammoniak in Natuurgebieden (MAN Meetnet Ammoniak Natuurgebieden (Meetnet Ammoniak Natuurgebieden)). Het RIVM bewaakt hiermee de concentraties van ammoniak in de natuurgebieden, stelt trends vast en ijkt modelberekeningen van ammoniak. Dit meetnet is een belangrijk onderdeel van de Programmatische Aanpak Stikstof (PAS). Binnen deze aanpak werken verschillende partijen met elkaar samen om de depositie van stikstof in natuurgebieden terug te brengen.