Het RIVM heeft verkend of een signaleringskaart geluid kan bijdragen aan de vereenvoudiging van de ruimtelijke planvorming en het vergunningverleningsproces. De signaleringskaart geluid geeft initiatiefnemers voor plannen in de leefomgeving, het bevoegd gezag en andere belanghebbenden gelijke informatie over omgevingsgeluid. Dit is van belang om in de toekomst goed met de Omgevingswet te kunnen werken.

Voor informatie over geluid in de leefomgeving hebben de gebruikers behoefte aan inzicht in zowel de werkelijke als de toegestane hoeveelheid geluid. Het RIVM adviseert deze signaleringskaarten te ontwikkelen zodat deze informatie op een overzichtelijke manier kan worden gepresenteerd. Daardoor kunnen de processen van planvorming en vergunningverlening worden vereenvoudigd. Op basis van deze verkenning heeft het RIVM ook een advies gegeven over de in ontwikkeling zijnde wet- en regelgeving voor geluid.

Het RIVM is voor de digitale ondersteuning van de Omgevingswet kwartiermaker voor de domeinen Geluid en Lucht. Per domein (geluid, lucht, bodem, water, afval, cultureel erfgoed, natuur, externe veiligheid, bouw en ruimte) zal de informatie die nodig is om invloeden van activiteiten op de leefomgeving af te wegen, worden aangeleverd aan het Digitaal Stelsel Omgevingswet (DSO). Het DSO zorgt ervoor dat deze informatie samenhangend wordt ontsloten.