Alleen met veilige, gezonde en duurzame plastics kunnen we het plasticsprobleem oplossen. Het RIVM deelt haar kennis met wetenschappers, bedrijven en beleidsmakers, zodat zij samen slimme oplossingen ontwikkelen. 

Het RIVM neemt deel aan het Microplastics and Human Health Consortium (MOMENTUM). Daarnaast adviseert het RIVM over hoe je slimmer met plastics kunt omgaan. Ze vertelt over de invloed van plastics op de gezondheid en kwaliteit van de leefomgeving. Het RIVM vraagt aandacht voor de ontwikkeling van kennis en wetenschappelijke methoden, zodat er een oplossing komt voor het plasticsprobleem.

Ze zet zich daarbij in op de volgende onderwerpen.

Vernieuwen risicobeoordeling mens en milieu

Het RIVM werkt toe naar een integrale risicobeoordeling,  onder andere door (micro)plastics te groeperen. We onderzoeken daarmee welke eigenschappen van plastics bepalend kunnen zijn voor mogelijke en waargenomen effecten.

Brede blik

Bij het onderzoek naar de risico’s van plastics bekijkt het RIVM allerlei maatschappelijke kosten en baten. Hierdoor kunnen we zowel de positieve als negatieve effecten gezamenlijk bekijken. Dit betekent dat er moet worden gekeken naar verschillende gevolgen voor mens, milieu, sociaal en economisch. Hiervoor is veel samenwerking nodig met partijen in de plastic-keten en onderzoekers. RIVM kijkt hierbij naar onderzoek over de effecten van plastics op de gezondheid van mens en milieu, maar ook naar onderzoek naar alternatieve materialen of producten.

Milieumodellering

Het RIVM werkt samen met andere kennisinstellingen om inzicht te vergroten in bronnen, emissies, transport en afbraak van micro- en nanoplastics in alle milieucompartimenten: bodem, water en lucht. Deze kennis kan een beter inzicht geven in de blootstelling van mens en milieu aan plastics en de mogelijke gevolgen hiervan. Door te modelleren kunnen onderzoekers de verspreiding en concentraties van micro- en nanoplastics in het milieu beter in kaart brengen, bijvoorbeeld voor monitoringsprogramma’s.

Risicobeoordeling plastics

Schematische weergave van gegevens, die nodig zijn voor een goede milieurisicobeoordeling van microplastics.
Deze gegevens zijn aan de ene kant: bronnen, emissies, verspreiding, gedrag, blootstelling en effecten. Aan de andere kant zijn dat: metingen in het laboratorium en in het veld. Met behulp van rekenmodellen kunnen vervolgens de risico’s worden bepaald.