Infectieziektebestrijding in de maatschappelijke opvang (MO)

Beschrijving

Het doel van dit project is om na te gaan wat de kennis bij medewerkers binnen de MO is over infectieziekten, (hygiëne)richtlijnen en procedures bij uitbraak infectieziekten en om inzicht te krijgen in de behoefte en verwachtingen bij de maatschappelijke opvang (MO) omtrent ondersteuning, samenwerking en communicatie met de GGD Gemeentelijke Gezondheidsdienst (Gemeentelijke Gezondheidsdienst) over (preventie en bestrijden van) infectieziekten.

Uitvoering

GGD Braband Zuidoost, regio Zeeland-Brabant, start 2024

Producten

 

Verhogen bereidheid verstrekking verstrekken van informatie op grond van de WPG door behandelaren

Beschrijving

In dit onderzoek wordt gekeken naar belemmeringen bij behandelaren in het ziekenhuis om informatie te verstrekken aan de GGD Gemeentelijke Gezondheidsdienst (Gemeentelijke Gezondheidsdienst) en hoe dit verbeterd kan worden.

Uitvoering

GGD Rotterdam-Rijnmond, Regio Noord-West, start 2024

Producten

 

Meldingsplicht voor instellingen anno 2022: visie van professionals in infectieziektebestrijding

Beschrijving

Exploreren van de visie van IZB Infectieziektebestrijding (Infectieziektebestrijding)-professionals bij de GGD Gemeentelijke Gezondheidsdienst (Gemeentelijke Gezondheidsdienst) op het doel van artikel 26 van de WPG en hun bij dit doel passende rollen, taken en verantwoordelijkheden. Dit wordt bestudeerd in de context van de huidige maatschappij en inrichting van de onder de meldingsplicht van artikel 26 vallende instellingen.

Uitvoering

GGD Hollands Noorden (Regio Noord-West) lopend (start medio 2022)

Producten

 

Versterking samenwerking ketenpartners

Beschrijving

In dit onderzoek is aan verpleeg- en verzorgingshuizen, instellingen voor mensen met een verstandelijk beperking en medisch kinderdagverblijven gevraagd hoe zij de samenwerking met de GGD Gemeentelijke Gezondheidsdienst (Gemeentelijke Gezondheidsdienst) zien en hoe deze verbeterd kan worden.

Uitvoering

 regio Zeeland-Brabant (GGD West-Brabant), afgerond in 2018

Producten

  • Handleiding Versterking samenwerking ketenpartners m.b.t. infectieziektebestrijding

Meldpunt uitbraken infectieziekten en BRMO (MUIZ)

Beschrijving

Doelen van dit project zijn overzicht hebben op regionale uitbraken en BRMO bijzonder resistente micro-organismen (bijzonder resistente micro-organismen) en de trends daarin, en zorginstellingen ondersteunen bij 'preparedness' op uitbraken. Het draagt daarmee bij aan preventie van infectieziekten en uitbraken.

Uitvoering

regio Zuid-Holland (GGD Gemeentelijke Gezondheidsdienst (Gemeentelijke Gezondheidsdienst) Rotterdam-Rijnmond), afgerond in 2017

Producten

Verhogen meldingsgraad kinderdagverblijven

Beschrijving

Kinderen met diarree, waterpokken of een andere infectieziekte op een kinderdagverblijf. Maar wat gebeurt er nu eigenlijk met die meldingen en wat wordt er zoal gemeld? De GGD Gemeentelijke Gezondheidsdienst (Gemeentelijke Gezondheidsdienst) licht met diverse beeldmaterialen toe hoe het team Infectieziekten van de GGD het kinderdagverblijf kan ondersteunen.

Uitvoering

regio Zuid-Holland (GGD Rotterdam-Rijnmond), afgerond in 2017

Producten

Vlekjes op een Kinderdagverblijf

Beschrijving

In dit project is een toolkit ontwikkeld waarmee een KDV kinderdagverblijf (kinderdagverblijf)  beter een uitbraak van mogelijk infectieuze huidaandoeningen kan herkennen en melden.

Uitvoering

regio Oost (GGD Gemeentelijke Gezondheidsdienst (Gemeentelijke Gezondheidsdienst) Gelderland-Midden), afgerond in 2016

Producten

Digitaal platform voor regionale infectiepreventie

Beschrijving

Voorbereidend project op het project meldpunt uitbraken infectieziekten en BRMO bijzonder resistente micro-organismen (bijzonder resistente micro-organismen) (MUIZ)

Uitvoering

regio Zuid-Holland (GGD Gemeentelijke Gezondheidsdienst (Gemeentelijke Gezondheidsdienst) Rotterdam-Rijnmond), afgerond in 2014

Producten

  • artikel Infectieziekten Bulletin: Een Dashboard voor Zuid-Nederland ter versterking van infectieziektebestrijding
  • poster Transmissiedag 2017

Determinanten meldgedrag specialisten ouderengeneeskunde cq zorgmanagers

Beschrijving

Specialisten ouderengeneeskunde en/of zorgmanagers zijn geïnterviewd over o.a. meldingsgedrag.

Uitvoering

regio Noord-Holland/Flevoland, GGD Gemeentelijke Gezondheidsdienst (Gemeentelijke Gezondheidsdienst) Amsterdam, afgerond in 2013

Producten

Meldingsbereidheid verpleeghuizen

Beschrijving

Met interviews en enquetes is onderzocht dat en waardoor er onderrapportage is van uitbraakmeldingen bij zorginstellingen.

Uitvoering

 regio Zeeland-Brabant (GGD Gemeentelijke Gezondheidsdienst (Gemeentelijke Gezondheidsdienst) Hart van Brabant), afgerond in 2007

Producten

Eenduidige registratie artikel-7 instellingen

Beschrijving

Aanzet voor uniformering in registratie door GGD Gemeentelijke Gezondheidsdienst (Gemeentelijke Gezondheidsdienst) tbv inzicht in meldingsgraad en verbetering van regionale trendanalyse

Uitvoering

regio Zuid-Holland (GGD Haaglanden), afgerond in 2007

Producten

  • verslag