Omdat de omstandigheden bij NDOniet-destructief onderzoek-werkzaamheden sterk wisselen is de door NDO-bedrijven veroorzaakte stralingsdosis lastig te bepalen.

NDOniet-destructief onderzoek-werkzaamheden zij heel verschillend omdat de onderzochte objecten en de gebruikte afscherming sterk wisselen. Ook kunnen de metingen op bedrijventerreinen, op verlaten plekken of midden in de stad plaatsvinden en tot slot wisselt het aantal opnamen per jaar.

Aantal opnamen

In Nederland werden in 2008 meer dan 750 duizend NDO-opnamen gemaakt. Twee NDO-bedrijven zijn verantwoordelijk voor ongeveer 75% van die opnamen. Het aantal opnamen per jaar wisselt enigszins vanwege verandering in de bedrijfprocessen. Zo worden pijpleidingen bij een olieconcern meestal geïnspecteerd tijdens lange, geplande pauzes in de productie.

Locaties met veel opnamen

In 2008 waren er ongeveer 35 locaties waar in dat jaar meer dan 3300 opnamen werden gemaakt. Deze locaties kunnen speciaal gebouwde stralingbunkers zijn, maar ook bedrijventerreinen waar constructiewerk plaatsvindt. De wetgeving stelt 3300 opnamen per jaar gelijk aan een stralingsbelasting van 100 microSv. Als er op een locatie meer dan 3300 opnamen worden gemaakt, geldt een meldingsplicht, omdat de locatielimiet van 100 microSv voor de AIDActuele Individuele Dosis mogelijk wordt overschreden. Het aantal werkelijke gemaakte opnames in een kalenderjaar is meestal geringer dan het verwachte, gemelde aantal.

Kleine locaties

Voor ‘kleine’ locaties, waarvan één der buitenzijden kleiner is dan 200 m, wordt een MIDMultifunctionele Individuele Dosis van 0,03 microSv per opname geschat (Advies Werkgroep I betreffende Mobiele Bronnen, Zuur C., 1996). Voor grotere locaties wordt in de meldingsformulieren de AID aan de terreingrens op nul gesteld.