Het TrendMeetnet Verzuring is in 1989 opgezet in natuurgebieden op zandgrond. Het meetnet monitorde tot 2014 op 150 locaties in Nederland de invloed van de neerslag van verzurende en vermestende stoffen uit de lucht op de kwaliteit van het grondwater.

Door industrie, verkeer en landbouw uitgestoten gassen bevatten stikstof en zwavel. Deze stoffen komen via de lucht elders op de bodem terecht, waardoor de bodem en het water verzuren en vermesten. Dit heeft een negatief effect op de kwaliteit van de bodem en het water en op de biodiversiteit. Internationaal zijn maatregelen genomen om de uitstoot van stikstof en zwavel te verminderen. Met het TrendMeetnet Verzuring (TMV Trendmeetnet Verzuring (Trendmeetnet Verzuring)) werd aangetoond dat de maatregelen leidden tot een verbetering van de grondwaterkwaliteit. Er is nog wel sprake van vermesting en verzuring.