Internationale maatregelen om luchtvervuiling te beperken

Omdat luchtverontreiniging een grensoverschrijdend verschijnsel is, zijn internationale afspraken gemaakt over de aanpak er van. Sinds 1983 is de ‘Convention on Long-Range Transboundary Air Pollution (CLRTAP Convention on Long-Range Transboundary air Pollution (Convention on Long-Range Transboundary air Pollution))’ van kracht. Deze conventie is ondertekend door alle Europese landen, de Europese Commissie, de Verenigde Staten en Canada. Specifieke afspraken zijn vastgelegd in een aantal protocollen. Nederland heeft in aansluiting op het Gothenborg protocol allerlei beleidsmaatregelen genomen om luchtvervuiling (emissies) te beperken. Hierbij is ook aandacht voor het terugdringen van verzuring en vermesting door stikstof en zwavel.