Het Trendmeetnet Verzuring liep van 1998 tot 2014. Op deze pagina beschrijven we de meetlocaties.

Er zijn 150 locaties geselecteerd op zandgrond. In het TMV Trendmeetnet Verzuring (Trendmeetnet Verzuring) wordt onder een locatie het grootste aaneengesloten oppervlak bos en heide in een gridcel van 500 bij 500 meter verstaan. Bij de selectie van de gridcellen tijdens de opzet van het meetnet (Boumans en Beltman, 1991) is gelet op een aantal factoren waarvan verwacht wordt dat deze van invloed zijn op de grondwaterkwaliteit. Te denken valt aan het oppervlak aan bos en/of heide, de naburige landbouwoppervlakte en de stikstofdepositie.

Uit praktische overwegingen zijn verder alleen die locaties geselecteerd die in beheer zijn bij Staatsbosbeheer en met een verwachte grondwaterstand ondieper dan 6 meter.
De ligging van de 150 locaties van het TrendMeetnet Verzuring is weergegeven in onderstaande figuur. De locaties zijn in de periode van 1989 tot 2014 zes maal bemonsterd.

 

Meetlocaties van het TrendMeetnet Verzuring