Resultaten uit het TrendMeetnet Verzuring (grafieken)

Sterke daling

De maatregelen die internationaal zijn genomen om de uitstoot van stikstof en zwavel te verminderen, blijken hun vruchten af te werpen. De metingen in het TrendMeetnet Verzuring laten zien dat de stikstof- en zwavelconcentraties in het bovenste grondwater in 2010 respectievelijk 55% en 60% lager zijn dan in 1988. Op de meeste TMV Trendmeetnet Verzuring (Trendmeetnet Verzuring)-locaties is nog wel sprake van verzuring, maar minder dan voorheen.

Trendfiguren

In onderstaande grafieken zijn de afzonderlijke locatiegemiddelde concentraties weergegeven van de belangrijkste parameters in het bovenste grondwater. De meetresultaten van de individuele TMV locaties staan aangegeven met kleine zwarte blokjes (de verticale stippellijnen). Ook staan  per bemonsteringsronde de gemiddelde, mediane en percentielwaarden weergegeven, met de verschillende gekleurde lijnen (zie de legenda bij de Figuur). Voor nitraat en sulfaat zijn ge├»ndexeerde mediane concentraties berekend. Dit maakt de resultaten tussen de jaren beter vergelijkbaar, omdat de waarden gecorrigeerd zijn voor verschillen in condensatie en grondwaterstand. Zie voor verdere toelichting het rapport Boumans et al. 2013.

 

De meetresultaten laten zien dat de grondwaterkwaliteit tussen 1989 en 2010 is verbeterd.

Relatie met emissies en deposities

Om de veranderingen in de grondwaterkwaliteit te kunnen relateren aan het emissiebeleid, zijn de TMV-metingen vergeleken met trendgegevens over emissies en deposities, waaronder de concentraties in regenwater. Er blijkt een duidelijke relatie te zijn. Ook is onderzocht of de veranderingen in het bovenste grondwater terug te vinden zijn in het diepere grondwater (10 meter diepte). Lees meer over de relatie met emissies en deposities.