Wat en waarom

Schoon water draagt bij aan een gezonde leefomgeving en natuur. Doordat schoon water uitnodigt tot meer bewegen of te genieten van de aanblik van de natuur, draagt het bij aan een gezonde levensstijl. Schoon drinkwater is een primaire levensbehoefte en dus voor iedereen belangrijk. In ons waterrijke en dichtbevolkte land wonen en leven we volop met water. Juist dit intensieve gebruik van het water zelf en de omgeving rondom het water legt druk op de waterkwaliteit. De maatschappelijke opgave is dan ook om over voldoende en schoon grond- en oppervlaktewater te beschikken, nu en in de toekomst.

Hoe en met wie

Het RIVM werkt aan onderzoek en advies over waterkwaliteit in relatie tot gezondheid en milieu. Wat zijn bijvoorbeeld de effecten van landbouw op het grondwater? Is ons drinkwater voldoende schoon of zitten er te veel gewasbeschermingsmiddelen, chemische stoffen of geneesmiddelen in? Kunnen infectieziekten via drink- of oppervlaktewater worden verspreid? Welke risico’s kan de aanwezigheid van water in de stad met zich meebrengen? Dit zijn vragen die in het onderzoek van het RIVM aan de orde komen. Het RIVM ontwikkelt en ontsluit kennis over waterkwaliteit. Deze studies vertalen we vervolgens naar handelingsperspectieven voor beleidsmakers, waterbeheerders en andere belanghebbenden.

Het RIVM beheert diverse meetnetten voor de waterkwaliteit en analyseert de resultaten. Daarnaast doen we veldonderzoek en beschikt het RIVM over uitgebreide laboratoriumfaciliteiten voor analyses van virussen en andere ziekteverwekkers in water. We beoordelen risico’s van chemische stoffen in water om te bepalen welke concentraties veilig zijn voor mens en milieu en adviseren beleidsmakers over normen voor chemische stoffen. Daarvoor worden onder andere literatuurstudies uitgevoerd naar de effecten van deze stoffen in water op mens en dier.

Om de vragen over waterkwaliteit en drinkwater te beantwoorden is de inbreng van vele disciplines nodig. Bovendien zijn er veel maatschappelijke partijen betrokken om schoon water te realiseren. Samenwerken, binnen en buiten het RIVM, is dan ook cruciaal. Het brede palet aan betrokken partijen bestaat uit gebruikers, waterbeheerders, lokale overheden, beleidsmakers en kennisinstituten.

Drinkwater

Oppervlaktewater

Zwemwater

Landelijk Meetnet Grondwaterkwaliteit

sloot