Infectieziekten Bulletin, februari 2024

Auteur

Marjon Veendijk, GGD Gemeentelijke Gezondheidsdienst (Gemeentelijke Gezondheidsdienst) Twente

GGD Gemeentelijke Gezondheidsdienst (Gemeentelijke Gezondheidsdienst) Twente is in maart 2023 gestart met het opleiden van een Deskundige Infectiepreventie, een waardevolle bijdrage aan het traject Versterking Infectieziektebestrijding en pandemische paraatheid GGD’en.

Sinds enkele jaren had ik de wens om binnen het team Infectieziektebestrijding (IZB Infectieziektebestrijding (Infectieziektebestrijding)) van GGD Gemeentelijke Gezondheidsdienst (Gemeentelijke Gezondheidsdienst) Twente een Deskundige Infectiepreventie (DI) op te leiden. Voor mij was het duidelijk dat naast ziekenhuizen ook de GGD’en een rol hebben om DI's op te leiden en daarmee een bijdrage te leveren aan het landelijke DI-capaciteitsprobleem. Een probleem dat mede is ontstaan door de verschuiving in de zorg en het steeds groter wordende belang van infectiepreventie in de gehele zorgketen. En dit werd onderstreept door het programma Versterking Infectieziektebestrijding en pandemische paraatheid (VIP).

Op verzoek van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport)) is GGD GHOR Geneeskundige Hulpverleningsorganisatie in de Regio (Geneeskundige Hulpverleningsorganisatie in de Regio) Nederland gestart met het VIP-programma. VWS stelt hiervoor financiële middelen beschikbaar voor 2023 en 2024. Het doel van het VIP-programma is ervoor te zorgen dat GGD’en voldoende toegerust zijn om hun rol in de infectieziektebestrijding kwalitatief goed uit te voeren, en goed voorbereid te zijn op een mogelijke infectieziekte-uitbraak met (potentieel) landelijke impact. Het programma biedt mogelijkheden en kansen waarbij toekomstbestendigheid en het professionaliseren van het team IZB voorop staan. GGD Twente staat positief tegenover het VIP-programma. Binnen de verschillende pijlers van het VIP-programma is GGD Twente actief bezig met alle verschillende onderdelen van het verbetertraject.

Vanuit pijler 5 Slim en versneld opleiden’ van het VIP-programma is GGD Twente in maart 2023 gestart met het opleiden van een DI. Alle opleidingskosten, begeleidingskosten én de praktijkbegeleiderscursus worden gefinancierd door het VIP-programma. Daardoor werd het laagdrempelig en financieel haalbaar om een DI op te leiden binnen onze GGD. Maar met alleen de financiële middelen ben je er nog niet als je voor het eerst een DI gaat opleiden.

De opleiding tot DI is een post-HBO hoger beroepsonderwijs (hoger beroepsonderwijs)-opleiding die is ondergebracht bij het College Zorg Opleidingen (CZO). Het CZO bewaakt de kwaliteit van deze vervolgopleiding door het landelijk erkennen van de opleiding. Hiervoor is een landelijk kwaliteitskader met kwaliteitseisen opgesteld voor zowel het opleidingsinstituut als de praktijkleerplaats. Het Wenckenbach Instituut (UMC Universitair Medisch Centrum (Universitair Medisch Centrum) Groningen en Maastricht UMC+) en de UMC Utrecht Academie zijn de twee CZO erkende opleidingsinstituten die de opleiding voor DI verzorgen. Op dit moment zijn we binnen de GGD Twente bezig met de CZO-erkenningsprocedure van onze praktijkleerplaats. Deze erkenning vragen we gezamenlijk met vier regionale GGD’en aan.

Onze student volgt de tweejarige opleiding in Groningen en is gestart in maart 2023. Deze opleiding in Groningen heeft sinds 2010 het uitstroomprofiel publieke gezondheidszorg. Daarmee wordt rekening gehouden met de verschillende werkprocessen binnen de verschillende settingen zoals ziekenhuizen, ouderenzorg en GGD’en. Er wordt vanuit de opleiding rekening gehouden met het werkveld waarin de student wordt opgeleid, omdat er binnen ieder werkveld andere wet- en regelgeving gelden en er verschillende verantwoordelijkheden zijn. Elke drie weken volgt onze student drie onderwijsbijeenkomsten in Groningen. Tijdens de opleiding voert ze praktijkopdrachten uit binnen onze GGD en loopt ze stages bij onze ketenpartners zoals ziekenhuizen, verpleeghuizen, laboratorium en een andere GGD.

Als ervaren DI begeleid ik onze student. Voor zowel de GGD Twente als voor mijzelf is het de eerste keer dat we een DI opleiden. Daarom heb ik als werkbegeleider een driedaagse werkbegeleiderscursus gevolgd om ervoor te zorgen dat ik de student zo goed mogelijk kan begeleiden. Leerstijlen, gespreksvaardigheden en evalueren en beoordelen werden tijdens de cursus besproken. Ik geef de student feedback tijdens haar leerproces, ik beoordeel de praktijkopdrachten en we bespreken samen de voortgang. Samen met mijn collega DI's werken we onze student in op onze DI-werkzaamheden binnen het team IZB. Onze student leert hoe ze kan adviseren over verschillende infectiepreventiemaatregelen binnen de gehele publieke gezondheidszorg. Ook leert ze preventieprogramma's te ontwikkelen om ervoor te zorgen dat bijvoorbeeld zorgorganisaties een actief infectiepreventiebeleid naleven. Ze heeft ook meegekeken met het geven van scholing over bijvoorbeeld handhygiëne, antibioticaresistentie en infectiepreventiemaatregelen aan zorgprofessionals. Vervolgens heeft ze lesgegeven onder supervisie en nu kan ze zelfstandig een les of workshop geven. Ook leren we haar het belang van onze netwerk- en regiefunctie binnen onze regio, waarbij we een verbindende factor zijn voor verschillende zorgorganisaties.

Ik ben blij dat het VIP-programma de mogelijkheid biedt om een DI op te leiden voor de publieke gezondheidszorg. Daarmee versterken we de infectieziektebestrijding en zijn we meer pandemisch paraat én tegelijkertijd leveren we een positieve bijdrage aan het landelijke DI-capaciteitsprobleem.