content


 

 
Totaal
week
9- 12
Totaal
week
13- 16
Totaal
week
17- 20
Totaal
t/m week
20; 2022
Totaal
t/m week
20; 2021
Virus Adenovirus 183 197 120 884 391
  Astrovirus 26 37 21 141 29
  Bocavirus 17 26 19 110 70
  Bofvirus 0 0 0 1 5
  Chikungunyavirus 0 1 2 4 0
  Coronavirus 57 42 31 231 195
  Dengue virus 2 1 4 10 7
  Enterovirus 59 76 68 356 111
  HIV humaan immunodeficientievirus (humaan immunodeficientievirus) 1 31 44 29 174 175
  HIV 2 0 0 0 0 0
  HTLV Human T-lymphotropic virus (Human T-lymphotropic virus) 1 0 0 1 2
  Hantavirus 0 2 1 3 6
  Hepatitis A-virus 2 1 4 16 26
  Hepatitis B-virus 54 52 65 278 247
  Hepatitis C-Virus 22 28 25 111 87
  Hepatitis D-Virus 2 1 1 8 3
  Hepatitis E-Virus 13 6 14 53 48
  Influenza A-virus 2374 4568 1407 8520 1
  Influenza B-virus 38 62 41 150 0
  Influenza C-virus 0 0 0 2 0
  Mazelenvirus 0 1 0 2 1
  Nieuwe Influenza A-virus 0 0 0 0 0
  Norovirus 242 223 144 1024 258
  Para-influenza 44 116 238 456 405
  Parechovirus 14 20 8 80 56
  Parvovirus 10 4 4 29 34
  RS respiratoir syncytieel (respiratoir syncytieel)-virus 185 324 373 1306 31
  Rhinovirus 363 352 354 1777 690
  Rotavirus 367 232 76 1224 250
  Rubellavirus 0 0 1 2 1
  Sapovirus 87 59 42 345 78
  Westnijlvirus 0 0 0 0 0
  Zikavirus 0 0 0 0 0
  hMPV Humaan metapneumovirus (Humaan metapneumovirus) 11 31 24 164 7
Bacterie Chlamydia 0 46 1 47 4
  Chlamydia pneumoniae 0 0 1 2 3
  Chlamydia psittaci 1 0 0 4 14
  Chlamydia trachomatis 2109 2135 2044 10688 9396
  Coxiella burnetii 2 2 5 14 9
  Mycoplasma Pneumoniae 8 11 14 49 61
  Rickettsiae 0 1 0 2 1