RIVM doet laboratoriumonderzoek aan drugs en is het Coördinatiepunt Assessment en Monitoring nieuwe drugs (CAM). Het CAM Coördinatiepunt Assessment en Monitoring nieuwe drugs (Coördinatiepunt Assessment en Monitoring nieuwe drugs) heeft als taak het verschijnen van nieuwe drugs te volgen en de risico's te beoordelen.

Bij het RIVM is het Coördinatiepunt Assessment en Monitoring nieuwe drugs (CAM) ondergebracht. Het CAM Coördinatiepunt Assessment en Monitoring nieuwe drugs (Coördinatiepunt Assessment en Monitoring nieuwe drugs) heeft tot taak om op de Nederlandse markt nieuw verschenen drugs aan een multidisciplinaire risicobeoordeling te onderwerpen. Op basis hiervan adviseert het CAM de Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport)) over toepasselijke maatregelen. Daarnaast heeft het CAM tot taak nieuwe drugs vroegtijdig te signaleren.

Het CAM is in 2000 bij wet ingesteld en heeft tot taak ervoor zorg te dragen dat nieuwe drugs aan een risicobeoordeling worden onderworpen volgens vastgelegde procedures en criteria.  Het CAM bestaat uit een coördinator en een secretariaat en wordt bijgestaan door een commissie risicobeoordeling nieuwe drugs, waarin diverse deskundigen op het gebied van drugs en drugsgebruik zijn vertegenwoordigd. Het CAM heeft ook een coördinerende taak bij het vroegtijdig signaleren van nieuwe drugs, waarbij gebruik wordt gemaakt van de al bestaande monitoringssystemen.

Het CAM verstaat onder nieuwe drugs psychoactieve middelen die nieuw op de Nederlandse markt zijn verschenen. Dit kunnen ook nieuwe combinaties, nieuwe toepassingen of veranderd gebruik van bestaande middelen zijn. De middelen kunnen zowel van natuurlijke als van synthetische oorsprong zijn. Middelen uit de natuur zijn bijvoorbeeld paddenstoelen en kruiden. Synthetische middelen zijn bijvoorbeeld nieuwe psychoactieve stoffen (NPS nieuwe psychoactieve stof (nieuwe psychoactieve stof)) en geneesmiddelen.

Het RIVM doet in samenwerking met het NVIC Nationaal Vergiftigingen Informatie Centrum (UMC Utrecht) (Nationaal Vergiftigingen Informatie Centrum (UMC Utrecht)) ook laboratoriumonderzoek naar het gebruik van NPS bij drugs-gerelateerde incidenten. Door dit onderzoek kon bijvoorbeeld worden vastgesteld dat het gebruik van 4-FA aanleiding kon zijn tot ernstige gezondheidsschade.