De concentratiekaarten van luchtverontreinigende stoffen in Nederland zijn hier te bekijken.

Het kabinet heeft de keuze gemaakt voor het referentie scenario met de verwachte economische groei, plus vaststaand Nederlands en Europees beleid als basis voor de concentratiekaarten (GCNGrootschalige Concentratiekaarten Nederland-kaarten) voor de rapportage van 2020.

Kaarten met grootschalige achtergrondconcentraties zijn ook te vinden op de website van de Rijksoverheid. Die kaarten zijn identiek aan de kaarten op deze website. Beide sets kaarten zijn voor de berekening van de bijdrage van veehouderijen aan de PM10- en PM2,5-concentraties gebaseerd op de werkelijke dieraantallen volgens de ?meitelling?. Verder is in beide sets kaarten de Tweede Maasvlakte opgenomen voor de jaren 2015-2030. De kaarten op de rijksoverheidswebsite hebben een juridisch-formele status.

Kaarten voor elementair koolstof (ECEuropean Commission) zijn indicatief. Ze zijn gebaseerd op dezelfde modellen, scenario's en onderliggende gegevens als de GCN-kaarten. Het aantal metingen van EC is echter zeer beperkt, waardoor de kaarten niet gekalibreerd zijn. De EC-concentraties kunnen wel worden gebruikt in relatieve zin, voor het vergelijken van de effecten van maatregelen.

De prognose kaarten voor NO2, Ozon, PM10, PM2.5 en NOx zijn (net als de dubbeltellingscorrectie voor snelwegen) op 25 juni opnieuw geactualiseerd. In de gepubliceerde data van 15 maart jl. bleek een inconsistentie te zitten in de NOx emissies uit landbouwgronden. Deze werden in de berekeningen van de toekomstige jaren ten onrechte wel meegenomen en niet in de bijbehorende controle berekeningen voor de vergelijking met de metingen. Door deze correctie zijn de concentraties voor bijvoorbeeld NO2 en PM10 lager dan in de in maart uitgebrachte prognose kaarten voor 2020-2030.

Naar de kaartviewer

Download data van kaarten voor achterliggende jaren

Download data van kaarten voor toekomstige jaren