De concentratiekaarten van luchtverontreinigende stoffen in Nederland zijn hier te bekijken.

Voor de prognose berekeningen heeft het kabinet gekozen voor het KEV (Klimaat en Energie Verkenning 2022) scenario met de verwachte economische groei, plus vaststaand Nederlands en Europees beleid als basis voor de concentratiekaarten (GCN Grootschalige Concentratiekaarten Nederland (Grootschalige Concentratiekaarten Nederland)-kaarten) voor de rapportage van 2023. Voor de ronde 2024 zijn geen nieuwe ramingen beschikbaar. De kaarten uit de ronde 2023 zijn daarom nog steeds geldend. Ook nieuwe methoden en/of verdelingen zoals in de diagnosekaarten zijn toegepast zijn hierin niet verwerkt.

Kaarten met grootschalige achtergrondconcentraties zijn ook te vinden op de website van de Rijksoverheid. Die kaarten zijn identiek aan de kaarten op deze website. De kaarten op de rijksoverheidswebsite hebben een juridisch-formele status. Ten behoeve van berekeningen voor vergunningverlening zijn kaarten opgenomen voor alle tussenliggende jaren tot 2030. Hiervoor is geïnterpoleerd tussen een kaart op basis van emissies uit 2021 en de geraamde emissies voor 2025 en idem tussen 2025 en 2030. Er is gekozen voor 2021 als startjaar vanwege de consistentie met de ramingen.  

De kaarten van benzeen en CO zijn indicatief. De CO kaart is sinds 2012 niet meer aangepast. Voor benzeen is vastgesteld dat er geen blootstelling boven de norm plaatsvindt. De benzeenkaart voor 2022 is geschat door de benzeenkaart uit 2012 te schalen met de geconstateerde daling in de metingen (30%). Deze kaart is ook geldend voor 2023.

Naar de kaartviewer

Download data van kaarten voor achterliggende jaren

Download data van kaarten voor toekomstige jaren