De concentratiekaarten van luchtverontreinigende stoffen in Nederland zijn hier te bekijken.

De concentratie kaarten voor 2020 zijn sterk beïnvloed door de COVID  maatregelen. De concentratie voor bijvoorbeeld NO2 en fijnstof zijn aanzienlijk lager. Door de COVID maatregelen is de onzekerheid in de emissies groter dan gebruikelijk. Hierdoor is ook de onzekerheid in de kaarten voor 2020 groter dan in andere jaren.

Voor de prognose berekeningen heeft het kabinet gekozen voor het KEV (Klimaat en Energie Verkenning 2020) scenario met de verwachte economische groei, plus vaststaand Nederlands en Europees beleid als basis voor de concentratiekaarten (GCN Grootschalige Concentratiekaarten Nederland-kaarten) voor de rapportage van 2021.

Kaarten met grootschalige achtergrondconcentraties zijn ook te vinden op de website van de Rijksoverheid. Die kaarten zijn identiek aan de kaarten op deze website. De kaarten op de rijksoverheidswebsite hebben een juridisch-formele status. Vanwege het mogelijke effect van de COVID maatregelen is er geen betrouwbare raming van de emissie beschikbaar voor de periode 2021-2024.  Ten behoeve van berekeningen voor vergunningverlening is er toch behoefte aan een GCN kaart in deze periode daarom zijn er, op verzoek van het ministerie van IenW Infrastructuur en Waterstaat, kaarten berekend die uitsluitend bedoeld zijn voor dat doel. Hiervoor zijn de emissies van 2018 en de geraamde emissies voor 2025 geïnterpoleerd. Voor de jaren met COVID maatregelen zijn deze kaarten een bovenschatting van de te verwachten concentraties. Het gebruik van de 2021-2024 kaarten voor andere toepassingen wordt sterk ontraden.

Verder is in beide sets kaarten de Tweede Maasvlakte opgenomen voor de jaren 2015-2030 Kaarten voor elementair koolstof (ECElemental Carbon) zijn indicatief. Ze zijn gebaseerd op dezelfde modellen, scenario's en onderliggende gegevens als de GCN-kaarten. Het aantal metingen van ECElemental Carbon is echter zeer beperkt, waardoor de kaarten niet gekalibreerd zijn. De ECElemental Carbon-concentraties kunnen wel worden gebruikt in relatieve zin, voor het vergelijken van de effecten van maatregelen.

Naar de kaartviewer

Download data van kaarten voor achterliggende jaren

Download data van kaarten voor toekomstige jaren