De verspreiding van luchtverontreinigende stoffen in Nederland is in kaarten weergegeven. De concentratiekaarten zijn te bekijken via een kaartviewer en de achterliggende data zijn te downloaden.

Het kabinet heeft de keuze gemaakt dat een scenario met relatief hoge economische groei (2,5% per jaar), plus vaststaand en voorgenomen Nederlands en Europees beleid de basis van de concentratiekaarten (GCNGrootschalige Concentratiekaarten Nederland-kaarten) voor de rapportage van 2019 vormt.

Kaarten met grootschalige achtergrondconcentraties zijn ook te vinden op de website van het ministerie van IenWInfrastructuur en Waterstaat. Die kaarten zijn identiek aan de kaarten op deze website. Beide sets kaarten zijn voor de berekening van de bijdrage van veehouderijen aan de PM10- en PM2,5-concentraties gebaseerd op de werkelijke dieraantallen volgens de meitelling. Verder is in beide sets kaarten de Tweede Maasvlakte opgenomen voor de jaren 2015-2030. De kaarten op de IenW-website hebben een juridisch-formele status.

Kaarten voor elementair koolstof (ECEuropean Commission) zijn in 2012 voor het eerst bepaald in GCN-kader. Aangezien er nog weinig ervaring is met het modelleren en meten van EC worden de kaarten gekwalificeerd als indicatief. Ze zijn gebaseerd op dezelfde modellen, scenario's en onderliggende gegevens als de GCN-kaarten. Het aantal metingen van EC is echter zeer beperkt, waardoor de kaarten wel vergeleken zijn met metingen, maar niet gekalibreerd aan de hand van de metingen. De EC-concentraties kunnen daarom het best worden gebruikt in relatieve zin, voor het vergelijken van de effecten van maatregelen. Aan de absolute waarde van de concentraties moet vooralsnog minder waarde worden gehecht.

De kaarten van ozon zijn bedoeld voor het gebruik in lokale modellen, zoals het CARCalculation of Air Pollution from Road traffic-model, voor het berekenen van NO2-concentraties uit NOx-concentraties. De ozonkaarten voor 2013-2030 zijn niet geschikt om een getrouw beeld te geven van de toekomstige luchtkwaliteit met betrekking tot ozon.

De emissies van mobiele werktuigen bij de op- en overslag van containers zijn in 2015 door TNO, in opdracht van het RIVMRijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu, in kaart gebracht. Deze emissies zijn meegenomen in de GCN-kaarten voor stikstofdioxide (NO2Stikstofdioxide) en ozon en resulteren in verhoogde NO2-concentraties in met name de haven van Rotterdam (Eemhaven, Waalhaven en Eerste Maasvlakte). Door de grote lokale gradiënten in NO2-concentratie ten gevolge van de toegepaste emissies en hun ruimtelijke verdeling geven de concentraties NO2 op een resolutie van 1x1 kmkilometer geen goed beeld van de concentraties binnen enkele kilometer van deze bronnen. Gecorrigeerde kaarten voor NO2 en ozon met een hogere ruimtelijke resolutie (250x250 m), die beter de achtergrondconcentraties weergeven voor deze gebieden, worden momenteel door RIVM opgesteld en binnenkort toegevoegd aan de gegevens over de achtergrondconcentraties NO2 en ozon.

Naar de kaartviewer

Download data van kaarten voor achterliggende jaren

Download data van kaarten voor toekomstige jaren