De concentratiekaarten van luchtverontreinigende stoffen in Nederland zijn hier te bekijken.

De concentratie kaarten voor 2021 zijn beïnvloed door de COVID maatregelen. Door de COVID maatregelen is de onzekerheid in de emissies groter dan gebruikelijk. Hierdoor is ook de onzekerheid in de kaarten voor 2021 groter dan in andere jaren.

Voor de prognose berekeningen heeft het kabinet, net als vorig jaar, gekozen voor het KEV (Klimaat en Energie Verkenning 2020) scenario met de verwachte economische groei, plus vaststaand Nederlands en Europees beleid als basis voor de concentratiekaarten ( GCN Grootschalige Concentratiekaarten Nederland (Grootschalige Concentratiekaarten Nederland)-kaarten) voor de rapportage van 2022.

Kaarten met grootschalige achtergrondconcentraties zijn ook te vinden op de website van de Rijksoverheid. Die kaarten zijn identiek aan de kaarten op deze website. De kaarten op de rijksoverheidswebsite hebben een juridisch-formele status. Ten behoeve van berekeningen voor vergunningverlening zijn kaarten opgenomen voor alle tussenliggende jaren tot 2030. Hiervoor is geïnterpoleerd tussen een kaart op basis van emissies uit 2018 en de geraamde emissies voor 2025 en idem tussen 2025 en 2030. Er is gekozen voor 2018 als startjaar vanwege de consistentie met de ramingen.  Daarmee wordt ook verstoring van het tijdelijk effect van COVID maatregelen in deze reeks vermeden. Eventuele COVID maatregelen bijvoorbeeld in de periode 2022-2024 zijn dus in deze reeks niet verwerkt.

Verder is in beide sets kaarten de Tweede Maasvlakte opgenomen voor de jaren 2015-2030. Kaarten voor elementair koolstof (EC) zijn dit jaar het eerst gekalibreerd aan metingen. De kaarten van benzeen en CO zijn sinds 2012 niet meer aangepast en daarom indicatief. Voor benzeen is indertijd vastgesteld dat er geen blootstelling boven de norm plaatsvindt. Daarom werd een jaarlijkse update van de kaart niet meer noodzakelijk geacht. Meetwaarden zijn ruim onder de norm en tonen in het algemeen een dalende trend. In 2012 werden de hoogste concentraties in het Rijnmondgebied berekend. Ook de metingen in het Rijnmondgebied zijn ruim onder de norm.

Naar de kaartviewer

Download data van kaarten voor achterliggende jaren

Download data van kaarten voor toekomstige jaren