De depositie van luchtverontreinigende stoffen in Nederland is in kaarten weergegeven en kunt u hier bekijken.

Het kabinet heeft de keuze gemaakt dat een scenario met relatief hoge economische groei (2,5% per jaar), plus vaststaand Nederlands en Europees beleid de basis van de depositiekaarten (GDNGrootschalige Depositiekaarten Nederland-kaarten) voor de rapportage van 2019 vormt. Voorgenomen Nederlands en Europees beleid is niet in dit scenario meegenomen.

In 2012 is gerapporteerd dat er langs de kust (duinen) een aanzienlijk verschil bestond tussen de berekende ammoniakconcentratie en zoals gemeten in het Meetnet Ammoniak in Natuurgebieden (MAN). De MAN-metingen gaven aan dat de ammoniakconcentratie in het grootste deel van het duingebied een factor 2 tot 4 hoger was dan berekend. In een Notitie Duinenbijtelling is toen een voorstel gedaan hoe de berekende depositie langs de kust kan worden gecorrigeerd. Deze correctie was echter niet verwerkt in de depositiekaarten. In 2013 is uit onderzoek gebleken dat het aannemelijk is dat er ammoniak emissies afkomstig is uit de zee vlak voor de kust. Op basis van dit onderzoek is voor de berekening van de huidige kaarten een extra ammoniakemissie op zee meegenomen in de modellering. Het verschil tussen gemeten en berekende concentraties in de duinen is hiermee grotendeels verdwenen. Het voorstel uit 2012 voor een bijtelling van de stikstofdepositie in de duinen komt hiermee te vervallen.

Naar de kaartviewer

Download data van kaarten voor achterliggende jaren

Download data van kaarten voor toekomstige jaren