Vertrouwen in Nederlandse aanpak

De mensen om ons heen kunnen veel invloed hebben op het beeld dat we vormen van de maatregelen. 88% van de mensen praat wekelijks met anderen over de Nederlandse aanpak van de coronacrisis. Een derde van de mensen geeft aan bijna dagelijks tot meerdere keren per dag met anderen te spreken over de Nederlandse aanpak van de coronacrisis. (gegevens staan niet in een figuur) Ongeveer de helft (51%) van de ondervraagden geeft aan dat de gesprekken (zeer) positief waren en 13% vond de gesprekken (zeer) negatief.

Er lijkt een groot vertrouwen in de manier waarop de Nederlandse overheid probeert het coronavirus onder controle te houden: 67% heeft (veel) vertrouwen, 7% (helemaal) geen vertrouwen. In vergelijking met andere landen doet Nederland het volgens de deelnemers dan ook (veel) beter (58%), terwijl een kleinere groep het beleid als (veel) slechter scoort (4%).

Aan de deelnemers is een aantal stellingen voorgelegd die gaan over de beslissingen van de overheid ten aanzien van de coronamaatregelen. De uitspraak dat de Nederlandse overheid haar best doet het goede te doen, krijgt de meeste steun (86% is het er (helemaal) mee eens). De minste steun krijgt de stelling dat de Nederlandse overheid rekening houdt met verschillende meningen van mensen (58%).

Verandering in vertrouwen in Nederlandse aanpak

Het vertrouwen in de manier waarop de Nederlandse overheid probeert het coronavirus onder controle te houden is licht gedaald (van 74 naar 68%).  Het percentage deelnemers dat vindt dat de Nederlandse overheid het beter doet dan andere landen is licht gestegen (van 55 naar 58%).