Vertrouwen in Nederlandse aanpak

De mensen om ons heen kunnen veel invloed hebben op het beeld dat we vormen van de maatregelen. Van de deelnemers praat 85% wekelijks met anderen over de Nederlandse aanpak van de coronacrisis. 32% van de deelnemers geeft aan bijna dagelijks tot meerdere keren per dag met anderen te spreken over de Nederlandse aanpak van de coronacrisis (gegevens staan niet in een figuur). 32% van de ondervraagden geeft aan dat de gesprekken (zeer) positief waren en 22% vond de gesprekken (zeer) negatief.

Ruim de helft van de ondervraagden heeft (veel) vertrouwen in de manier waarop de Nederlandse overheid probeert het coronavirus onder controle te houden. 11% heeft (helemaal) geen vertrouwen en ongeveer een derde (34%) is neutraal. In vergelijking met andere landen doet Nederland het volgens 38% van de deelnemers (veel) beter, terwijl een groep van 13% het beleid als (veel) slechter scoort.

De helft van de deelnemers vindt dat de overheid voldoende doet, 20% vindt dat zij teveel doet, en 28% vindt dat zij te weinig doet.

Aan de deelnemers is een aantal stellingen voorgelegd die gaan over de beslissingen van de overheid ten aanzien van de coronamaatregelen. De uitspraak dat de Nederlandse overheid haar best doet het goede te doen, krijgt de meeste steun (85% is het er (helemaal) mee eens). Ook vinden veel deelnemers dat de overheid zich goed laat informeren (75%) en belangrijke personen instanties betrekt (72%). De minste steun krijgt de stelling dat de Nederlandse overheid rekening houdt met verschillende meningen (58%), alle benodigde informatie gebruikt (61%) en besluiten goed toelicht (62%).

Verandering in beeld van de Nederlandse aanpak

Voor de veranderingen over de tijd op dit onderdeel is gekeken naar de deelnemers die aan meetrondes 1 en 3, en rondes 5 t/m 8 hebben meegedaan. In de andere rondes zijn deze vragen niet gesteld. Het vertrouwen in de manier waarop de Nederlandse overheid probeert het coronavirus onder controle te houden was bij de zevende meetronde afgenomen met 32 procentpunt vergeleken met ronde 1. In deze meetronde is het vertrouwen weer toegenomen met 15 procentpunt. Het percentage deelnemers dat vindt dat de Nederlandse overheid het beter doet dan andere landen is sinds ronde 7 weer gestegen met 15 procentpunt.

Het sentiment in gesprekken met anderen is ook positiever dan in de vorige meetronde. Het percentage deelnemers dat gesprekken als (zeer) positief ervaart is gestegen met 6 procentpunt en daarmee terug op het niveau van de 6e ronde.

De stellingen over de beslissingen van de overheid ten aanzien van de coronamaatregelen zijn sinds ronde twee bij deelnemers nagevraagd. Sindsdien was tot aan meetronde 7 voor alle stellingen een daling te zien in de mate waarin mensen het (helemaal) eens zijn met de stellingen. De grootste daling trad op bij de uitspraak dat de Nederlandse overheid ‘goed uitlegt waarom de maatregelen nodig zijn’ en dat zij haar ‘besluit goed toelicht’.

Voor meetronde 8 is op alle stellingen weer een toename te zien. De grootste stijging is te zien bij de stellingen dat de overheid ‘alle benodigde informatie gebruikt’, ‘zich goed laat informeren’ en ‘besluiten neemt op basis van feiten’ (alle drie 8 procentpunt gestegen).

Onduidelijkheid maatregelen en kritische geluiden

Voor het goed kunnen uitvoeren en volhouden van gedragsregels is het belangrijk dat mensen begrijpen wat ze moeten doen. Van de deelnemers geeft 50% aan dat ze het onlogisch of moeilijk te begrijpen vinden waarom sommige gedragsregels in de ene situatie wel gelden en in de andere niet. Op de vraag wat zij daar vervolgens mee doen, antwoordt toch een ruime meerderheid (69%) dat ze het naast zich neerleggen en de adviezen van de overheid opvolgen. 31% van de deelnemers die sommige gedragsregels onlogisch of moeilijk te begrijpen vindt geeft aan dat zij hierdoor minder gemotiveerd zijn om de regels op te volgen.

Aan de deelnemers is gevraagd hoe vaak zij kritische meningen hoorden of lazen over hoe goed de gedragsmaatregelen werken om het virus tegen te gaan. 45% gaf aan een enkele keer geluiden hierover te horen en voor 49% was dit (bijna) dagelijks. Op de vraag hoe vaak deelnemers kritische meningen hoorden of lazen over de voor- en nadelen van de maatregelen gaf 44% aan dat dit een enkele keer is en voor 50% van de deelnemers (bijna) dagelijks.

CoronaMelder & Dashboard

De app ‘Coronamelder’ van de Nederlandse overheid is sinds 10 oktober 2020 landelijk beschikbaar. Van de deelnemers heeft 55% aangegeven dat zij de Coronamelder app gedownload hebben.  Van deze groep zegt 77% dat zij het (helemaal) eens zijn met de stelling of ze van plan zijn om de app te blijven gebruiken. Van de 45% deelnemers die de app niet hebben gedownload geeft 58% aan het (helemaal) oneens te zijn met de vraag of zijn van plan zijn om de app te gaan gebruiken.

Aan alle deelnemers (ongeacht of zijn de app gedownload hebben) zijn aanvullende stellingen voorgelegd. Van de ondervraagden verwacht 32% dat het gebruik van de app ook bijdraagt aan de bestrijding van het virus. Men ziet het als aanvulling op het beleid: 93% van de ondervraagden is het niet eens met de stelling dat ze zich minder aan de andere regels (zoals afstand houden, regelmatig handen wassen, etc.) hoeven te houden als ze de CoronaMelder gebruiken. Vijfenveertig procent van de deelnemers heeft het vertrouwen dat de informatie strikt vertrouwelijk blijft.

Ook is aan deelnemers gevraagd of ze bekend zijn met het coronadashboard van de Nederlandse overheid (gegevens staan niet in een figuur). Hiervan zegt 23% van de ondervraagden het regelmatig te bekijken, 61% zegt het wel te kennen maar zelden te bekijken en 16% zegt niet te weten wat het coronadashboard is.