Welbevinden en leefstijl tijdens de coronacrisis

De deelnemers geven hun leven op het moment van invullen van de vragenlijst een rapportcijfer van 7,3 op een schaal van 1-10. Over de tijd zien we slechts lichte verschuivingen, met een kleine piek in de zomermaanden. Bij het interpreteren van veranderingen in welbevinden over de tijd moet ook rekening worden gehouden met mogelijke seizoenseffecten.

Mentaal welbevinden

Op de vraag hoe men zich heeft gevoeld in de afgelopen 7 dagen geeft 6% van de deelnemers aan zich (heel) vaak angstig te hebben gevoeld . Daarnaast geeft 18% aan zich (heel) vaak gestrest te hebben gevoeld en zegt 18% (heel) vaak last te hebben gehad van slaapproblemen.

In de vragenlijst is ook een aantal vragen opgenomen die inzicht geven in de psychische gezondheid van deelnemers (‘Mental Health Inventory 5' ofwel 'MHI-5'). Volgens deze vragen is 82% van de deelnemers psychisch gezond. Respectievelijk 10%, 5% en 3% van de deelnemers heeft lichte, matige of ernstige psychische gezondheidsklachten.

Verandering in mentaal welbevinden

Voor veranderingen over de tijd is gekeken naar de deelnemers die aan alle meetrondes hebben meegedaan. De psychische gezondheid van de deelnemers blijkt vrij stabiel over de tijd.  

Eenzaamheid

Aan de deelnemers is een aantal stellingen voorgelegd om eenzaamheid te meten, zoals ‘Ik ervaar een leegte om me heen’ en ‘Er zijn genoeg mensen op wie ik in geval van narigheid kan terugvallen’. Deze konden zij beantwoorden met ‘Ja’, ‘Min of meer’ of ‘Nee’. In meetronde 8 gaf 62% aan zich enigszins tot sterk eenzaam te voelen. Voor veranderingen over de tijd is gekeken naar de deelnemers die aan alle meetrondes hebben meegedaan. Het percentage deelnemers dat eenzaamheid ervaart toonde een flinke daling vanaf de eerste meetronde, maar laat sinds meetronde 6 weer een lichte stijging zien.

Sociale contacten

Aan de deelnemers is een aantal stellingen voorgelegd om de kwaliteit van sociale contacten te meten, zoals ‘Ik mis het om mijn vrienden of familie in het echt te zien’ en ‘Alles bij elkaar ervaar ik de kwaliteit van mijn sociale contacten goed’. Deze stellingen konden zij beantwoorden met vijf antwoordmogelijkheden variërend van ‘helemaal mee eens’ tot ‘helemaal mee oneens’.

Van de deelnemers ervaart 53% de kwaliteit van sociale contacten als goed. Daarnaast geeft 62% aan goed contact te hebben met familie en vrienden en geeft 60% aan digitale of telefonische contacten als positief te ervaren. Desondanks geeft 72% van de deelnemers aan het wel te missen om familie en vrienden in het echt te zien.

Verandering sociale contacten

Voor veranderingen over de tijd is gekeken naar de deelnemers die aan alle meetrondes hebben meegedaan. Ten opzichte van de vorige meetronde is het percentage deelnemers dat de kwaliteit van sociale contacten als goed ervaart ongeveer gelijk gebleven (58%). Dit geldt ook voor de deelnemers die aangeven goed contact te hebben met vrienden en familie (65%). De grootste verandering ten opzichte van de vorige meetronde is te zien in het percentage deelnemers dat het eens is met de stelling ‘Ik mis het om mijn familie en vrienden in het echt te zien’, dat is toegenomen met 9 procentpunt.

Leefstijl

Een gezonde leefstijl helpt om mentaal, fysiek en sociaal gezond te blijven, ook in coronatijd. Het gaat hierbij onder andere om sporten, bewegen en gezond eten. Gebruik van middelen zoals alcohol en tabak kan invloed hebben op stemming en op kwaliteit van de slaap. 

In ronde 8 geven de meeste deelnemers aan dat ze niet ongezonder zijn gaan eten vergeleken met voor de crisis: 74% eet nog hetzelfde, 14% geeft aan (veel) gezonder te zijn gaan eten, terwijl 12% aangeeft (veel) ongezonder te zijn gaan eten. Bij sporten en bewegen zien we daarentegen dat 39% dat (veel) minder is gaan doen vergeleken met de periode voor de corona-maatregelen. Van de deelnemers geeft 14% aan dat zij juist (veel) meer sporten en bewegen. 

Van de deelnemers die alcohol drinken is 11% (veel) meer gaan drinken, terwijl 26% juist (veel) minder is gaan drinken sinds de coronacrisis. Van de rokers is 19% (veel) minder gaan roken, terwijl 29% aangeeft juist (veel) vaker iets op te steken. Of er ook mensen zijn gestopt met roken sinds de crisis laten deze resultaten niet zien.

Verandering in leefstijl

Voor veranderingen over de tijd is gekeken naar de deelnemers die aan alle meetrondes hebben meegedaan. Het percentage deelnemers dat aangeeft (veel) minder te zijn gaan sporten was flink gedaald sinds de eerste meetronde, maar laat nu weer een stijging zien. Het percentage deelnemers dat (veel) ongezonder zegt te eten dan voor de crisis is met 5 procentpunt afgenomen ten opzichte van de eerste meetronde. Het percentage deelnemers dat aangeeft meer of minder te zijn gaan roken of drinken, is sinds begin mei redelijk constant gebleven.