Het RIVM heeft in opdracht van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat risicogrenzen berekend voor PFOS perfluoroctaansulfonaten (perfluoroctaansulfonaten), PFOA perfluoroctaanzuur (perfluoroctaanzuur) en GenX in grond en bagger. Ook heeft het RIVM heeft een risicogrens berekend voor GenX in bodem en grondwater.

Risicogrenzen PFOS, PFOA en GenX in grond en bagger

Bij concentraties PFOS perfluoroctaansulfonaten (perfluoroctaansulfonaten), PFOA perfluoroctaanzuur (perfluoroctaanzuur) en GenX die onder de risicogrenzen voor grond en bagger liggen voor de bodemgebruiksfuncties landbouw/natuur, wonen en industrie zijn de risico’s voor de mens en het ecosysteem aanvaardbaar.

Het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat werkt samen met decentrale overheden aan een tijdelijk handelingsperspectief voor het toepassen van grond en baggerspecie, mede op basis van de risicogrenzen van het RIVM. PFOS, PFOA en GenX behoren tot de zogenaamde Per- en PolyFluorAlkylStoffen (PFAS Per- en polyfluoralkylstoffen (Per- en polyfluoralkylstoffen)).

Vragen en antwoorden grond en bagger

Lees hier de vragen en antwoorden over risicogrenzen PFOS perfluoroctaansulfonaten (perfluoroctaansulfonaten), PFOA perfluoroctaanzuur (perfluoroctaanzuur) en GenX voor grond en bagger

Risicogrens GenX in bodem en grondwater

Overheden kunnen de risicogrens voor GenX in bodem en grondwater gebruiken om te bepalen of de kwaliteit van de grond en het grondwater een risico vormt voor mens en milieu, en of maatregelen nodig zijn.

De risicogrens is 100 microgram per kilogram droge grond. De grens is berekend met behulp van een beperkte dataset en heeft daarom een voorlopige waarde. Overschrijding is indicatief voor ernstige verontreiniging van de bodem.