Veel mensen houden zich in de praktijk bezig met het ontwerpen of inrichten van een gezonde leefomgeving, zoals beleidmakers (provincie, lokale overheden), professionals (bijvoorbeeld milieudiensten, adviesbureaus, architecten, projectontwikkelaars, landschapsarchitecten, stedenbouwkundigen, woningcorporaties, GGD Gemeentelijke Gezondheidsdienst (Gemeentelijke Gezondheidsdienst)'en), maar ook bewoners(organisaties). Om de leefomgeving gezond te ontwerpen en in te richten is het van belang dat kennis daarover voor de praktijk eenvoudig en begrijpelijk beschikbaar is. Zo zijn verschillende instrumenten beschikbaar om gezondheid mee te wegen in de planvorming. Ook kan geleerd worden van voorbeelden op andere locaties.

Gebundelde kennis: GezondOntwerpWijzer

In de GezondOntwerpWijzer wordt kennis en informatie rondom gezond ontwerpen en inrichten van de leefomgeving gebundeld en digitaal ontsloten voor iedereen die er mee aan de slag wil. Het bevat o.a. instrumenten, praktijkvoorbeelden, en achtergrondinformatie over de thema’s gezonde mobiliteit, natuur, groen en water, sport en spelen, openbare ruimte, milieukwaliteit, en binnenmilieu. Het is opgezet vanuit de Nationale Aanpak Milieu en Gezondheid (zie ook: beleid) door de betrokken departementen onder leiding van IenM Infrastructuur en Milieu (Infrastructuur en Milieu) en met ondersteuning van het RIVM. De GezondOntwerpWijzer maakt deel uit van de Atlas Leefomgeving, een website waarmee burgers geïnformeerd worden over de kwaliteit van hun directe leefomgeving.

Praktijkvoorbeelden

In het kader van de NAMG Nationale Aanpak Milieu en Gezondheid (Nationale Aanpak Milieu en Gezondheid) worden pilotprojecten uitgevoerd. Doel van de pilots is inzicht te krijgen in manieren waarop je de leefomgeving gezond kunt inrichten, en wat daarvoor nodig is. Het Kennis- en InformatiePunt Milieu en Gezondheid (KIP-MG Kennis- en InformatiePunt Milieu en Gezondheid (Kennis- en InformatiePunt Milieu en Gezondheid)) van het RIVM evalueert samen met lokale partijen deze pilots. Daarbij vindt afstemming plaats met pilottrajecten van andere ministeries, zoals pilots rondom beweegvriendelijke wijken van het ministerie van VWS Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport) en experimenten Gezonde Wijk van het ministerie van BZK Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties). Deze leerpunten kunnen vervolgens als input dienen voor andere lokale actoren die iets willen ondernemen in de openbare ruimte met het oog op deze gezonder in te richten, en worden verspreid via de GezondOntwerpWijzer, waar ook links naar andere praktijkvoorbeelden in staan.
Voor het thema gezonde mobiliteit heeft KIP-MG inspirerende projecten op een rij gezet.

De vraag is hoe je praktijkvoorbeelden zoals de pilotprojecten het beste kan evalueren om te weten wat de succes- en faalfactoren zijn? Er is geen uniforme methode beschikbaar. Daarom ontwikkelt het RIVM in het kader van Strategisch Onderzoek RIVM 2011-2014 een dergelijke methodiek.

 

Handreiking Gezonde Gemeente (Loketgezondleven.nl)

De handreiking Gezonde Gemeente biedt gemeenten en professionals handvatten voor het maken, uitvoeren en evalueren van lokaal gezondheidsbeleid. Het is een verzamelplek van informatie, tips en voorbeelden. Veelal gebeurt dit met verwijzingen naar andere websites. Zo ook voor leefomgeving. Hierin beschrijven we de relatie leegomgeving en gezondheid. In de themadelen wordt per thema de pijler inrichten van de omgeving uitgewerkt.

Atlas Leefomgeving

De Atlas Leefomgeving is een website met kaarten en informatie over verschillende leefomgevingsthema's. Verder bevat de Atlas de GezondOntwerpWijzer. Hier vindt u hoe u de leefomgeving zo kunt ontwerpen en inrichten dat deze bijdraagt aan een goede gezondheid.