29. Aantal nieuwe initiatieven van vernieuwende woon(zorg) vormen voor ouderen

Beschrijving

Het doel van deze indicator is inzicht te krijgen in het (nieuwe) aanbod van vernieuwende woon(zorg)vormen voor ouderen. Daartoe moet er eerst een nulmeting uitgevoerd worden in Nederland om de stand en ontwikkeling van het aantal woon(zorg)vormen per gemeente in beeld te brengen. Deze nulmeting is naar verwachting in het najaar van 2019 afgerond. Voor de huidige monitor is daarom niets te rapporteren.

Aansluiting Programma Langer Thuis

Deze indicator geeft inzicht in de uitwerking van doelstelling 2 van actielijn 3: Het vergroten van het aanbod van (geclusterde) woon(zorg)vormen voor ouderen.

Verdieping

Een landsdekkende, online uitvraag bij gemeenten, corporaties en verschillende zorgpartijen in Nederland moet de basis vormen van de nulmeting. Beoogd is de resultaten hieruit – na opschoning en analyse – in een online, interactieve kaart af te beelden, waarop op gemeentelijk niveau per categorie het aanbod aan wooneenheden zichtbaar is. De verschillende categorieën per gemeente worden als aparte kaartlagen opgenomen in de kaart.

Referenties

RIGO. Monitoring Woon(zorg)arrangementen. De ontwikkeling van het aanbod van geclusterde woonvormen voor ouderen. In voorbereiding.