7. Het aantal door programma LZOLangdurige Zorg en Ondersteuning gesubsidieerde integrale netwerken ouderenzorg in de wijk

94

Bron: ZonMw Nederlandse organisatie voor gezondheidsonderzoek en zorginnovatie (Nederlandse organisatie voor gezondheidsonderzoek en zorginnovatie)
Jaar: 06-2019 t/m 05-2020

Monitor 2019: 35

Beschrijving

Op peildatum 26 mei 2020 zijn er in totaal 94 subsidies verleend in het onderdeel Lokale Netwerken Samenhangende Ouderenzorg van het programma Langdurige Zorgen Ondersteuning (LZO) van ZonMw Nederlandse organisatie voor gezondheidsonderzoek en zorginnovatie (Nederlandse organisatie voor gezondheidsonderzoek en zorginnovatie). Het programma LZO is onder andere gericht op het faciliteren van het opzetten, doorontwikkelen en bestendigen van lerende netwerken
integrale ondersteuning en zorg rondom thuiswonende ouderen, om deze ouderen in staat te stellen op een goede en veilige manier langer thuis te wonen.

Aansluiting Programma Langer Thuis

Deze indicator geeft inzicht in de uitwerking doelstelling 2 van actielijn 1: Professionals werken als een team rondom een oudere met een complexe zorgvraag en leveren afgestemde zorg op maat.

Verdieping

Van de 94 subsidies zijn er 35 in toegekend in de periode tot 20 juni 2019. Tussen 20 juni 2019 en 26 mei 2020 zijn 59 nieuwe subsidies verleend; 36 fase I projecten en 23 fase II projecten (tabel 1). Fase I betreft ondersteuning bij organisatorische en inhoudelijke ontwikkeling van lokale netwerken. Fase II gaat om het doorontwikkelen van een samenhangend aanbod van ondersteuning en zorg en het vergroten van het lerend vermogen en de verandercapaciteit van lokale netwerken samenhangende ouderenzorg. De 94 subsidies betreffen 78 individuele netwerken; een aantal netwerken ontvingen een tweede subsidie om de doorontwikkeling te stimuleren. Deze zijn doorgestroomd van Fase I naar II (figuur 1). Na de zomer van 2020 zal binnen dit ZonMw programma ook het borgen (Fase III) van kennis en aanbod binnen netwerken integrale zorg en ondersteuning gefaciliteerd worden.

Tabel 1: Aantal door programma LZO (ZonMw) gesubsidieerde integrale netwerken ouderenzorg in de wijk, uitgesplitst naar fase.

 
Jaar Fase I Start Fase II Doorontwikkeling Fase III Borging
2019 27 8 nvt
2020 36 23 nnb
Totaal 63 31  

Figuur 1: Geografische spreiding van de door programma LZO gesubsidieerde integrale netwerken ouderenzorg in de wijk.

Geografische spreiding van de door programma LZO gesubsidieerde integrale netwerken ouderenzorg in de wijk.

Referenties

ZonMw. Subsidies toegekend aan lokale netwerken samenhangende ouderenzorg. Mei 2019.
Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport. Voorlopige cijfers over subsidies verleend in het onderdeel Lokale Netwerken Samenhangende Ouderenzorg. Den Haag. Mei 2020.