5. Het aantal investeringen in maatschappelijke initiatieven gericht op ouderen door gemeenten, Rijk en lokale partners binnen het programma Sociaal Domein

10

Programma Sociaal Domein
Jaar: 2018

Monitor 2019: 10

Monitor 2020 ten opzichte van 2019

Ten opzichte van de eerste monitor is dit cijfer nog steeds geldig. Verdieping van deze indicator is aangevuld met nieuwe informatie.

Beschrijving

Vanuit het programma Sociaal Domein is er - samen met mensen in de wijk, vrijwilligers, welzijnsorganisaties en gemeenten - in 10 pilots geïnvesteerd met als focus ‘versterken sociale basis’ (figuur 3) met een looptijd van 2018 tot begin 2020. Het sociale domein verandert en de rol van de sociale basis wordt daarbij steeds belangrijker. Door het
versterken van de sociale basis neemt de zelfredzaamheid van mensen toe. Het creëert een omgeving waar, onder andere, zorg- en ondersteuningsvragen die mensen hebben op tijd worden gezien en opgelost in samenwerking tussen informele en formele zorgverleners.

Aansluiting Programma Langer Thuis

Deze indicator geeft inzicht in de uitwerking doelstelling 1 van actielijn 1: Versterken van de zelfredzaamheid van ouderen en hun sociale omgeving.

Verdieping

De pilots zijn gericht op het zichtbaar maken van de maatschappelijke effecten van informele zorg en te laten zien vanuit de praktijk welke stappen er genomen kunnen worden om de sociale basis te versterken. De opbrengsten en inzichten van de 10 pilots zijn gegroepeerd rondom 4 thema’s (Programma Sociaal Domein, 2019):

  1. Eigenaarschap en betrokkenheid: Er gebeurt meer dan je ziet of weet. Wat wil je? Grenzen aan eigenaarschap.
  2. Draagkracht en draaglast: Als er meer gevraagd wordt dan omkijken naar elkaar. Professionele stut en steun.
  3. Vergeten partners: Ruimte geven en professionele steun: Maak er geen concurrentiestrijd van. Continuïteit is niet altijd noodzakelijk.
  4. Wat levert het op?: Leren is belangrijker dan verantwoorden. Meerwaarde zichtbaar maken.

Figuur 1: Gemeenten waar pilots ‘versterken sociale basis’ uit programma Sociaal Domein uitgevoerd worden.

Referenties

Programma Sociaal Domein. Versterken sociale basis.