10. Het aantal toegekende subsidie aanvragen Stimuleringsregeling E-health Thuis

42

Bron: Ministerie van VWS Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport)
Jaar: 03-2019 t/m 04-2020

Monitor 2019: nvt

Beschrijving

Op peildatum 1 mei 2020 zijn er in totaal 42 subsidies verleend voor aanvragen in het kader van de Stimuleringsregeling E-health Thuis (SET, figuur 1).

Het doel van de SET is zorgen dat ouderen en mensen met een (risico op) chronische ziekte of beperking langer thuis kunnen wonen met een grotere kwaliteit van leven. Met de SET kunnen aanbieders van ondersteuning en zorg samen met een inkoper werken aan het opschalen én borgen van bestaande E-health oplossingen.

Aansluiting Programma Langer Thuis

Deze indicator geeft inzicht in de uitwerking van doelstelling 1 van actielijn 1: Versterken van de zelfredzaamheid van ouderen en hun sociale omgeving.

Verdieping

Van de 52 subsidie aanvragen in 2019 zijn er 38 toegekend in 2019, en van de 29 ontvangen aanvragen in 2020 zijn er tot op de peildatum 4 toegekend. Met de 42 toegekende aanvragen tot aan de peildatum is een bedrag van 12,7 miljoen euro gemoeid. De SET regeling is opengesteld van maart 2019 tot en met 31 december 2021. In totaal is 90
miljoen euro beschikbaar gedurende de looptijd van de SET. 

In tabel 1 staat een overzicht van op te schalen én te borgen E-health toepassingen die in de aanvragen worden genoemd. E-health toepassingen rondom medicatie worden het meeste genoemd (15x).

Tabel 1: Overzicht van op te schalen/borgen E-health toepassingen in de aanvragen; meerdere E-health toepassingen per aanvraag mogelijk.

E-health toepassing Aantal aanvragen
Beeldzorg / beeldbellen / beeldcontact 13
(tele)Alarmering / monitoring 6
Sloten / sleutelkluisjes 1
Zorgrobot 2
Medicatie 15
Platform 8
App 10
Overig 2

 

Figuur 1: Geografische spreiding Stimuleringsregeling E-health Thuis (SET).

Geografische spreiding Stimuleringsregeling E-health Thuis (SET).

 

SET COVID-19

Daar waar fysieke ondersteuning en zorg door COVID-19-maatregelen tijdelijk verminderd mogelijk was en is, is er veel ingezet op zorg en ondersteuning op afstand. De tijdelijke Stimuleringsregeling E-health Thuis COVID-19 (SET COVID-19; tot 8 april 2020) heeft dit kunnen ondersteunen; in een periode van enkele dagen werden ruim 1.700 aanvragen voor subsidie door de RVO Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (Rijksdienst voor Ondernemend Nederland) ontvangen. Aan 460 initiatieven is subsidie toegekend, waarna het subsidieplafond van 23 miljoen euro was bereikt. De SET COVID-19 regeling bleek goed aan te sluiten bij de behoefte in het veld. Door de ‘Fasttrack beeldschermzorg’, waar kennis en expertise over de implementatie van beeldschermzorg bij elkaar is gebracht in een stappenplan, konden aanbieders snel zorg en ondersteuning op afstand inzetten.

Referenties

Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport. Voorlopige cijfers over subsidies verleend in het kader van SET. Den Haag. Juni 2020.