4. Het percentage 75-plussers dat ondersteuning en zorg naar eigen zeggen goed geregeld krijgt

74%

Bron: Mijnkwaliteitvanleven.nl
Jaar: 02-2019 t/m 01-2020

Monitor 2019: 71%

Beschrijving

Het percentage 75-plussers dat ondersteuning en zorg naar eigen zeggen goed geregeld krijgt is 74%. Dit is gebaseerd op vragen over onvervulde ondersteunings- of zorgbehoefte uit Mijnkwaliteitvanleven.nl op negen levensgebieden (bijvoorbeeld ‘mijn huis kan beter op orde zijn met meer of andere hulp en hulpmiddelen’), en waarbij respondenten bij zes of meer levensgebieden aangeven ‘niet méér of andere hulp of hulpmiddelen nodig te hebben; het gaat goed’.

Het percentage 75-plussers dat aangeeft op álle negen levensgebieden de zorg en ondersteuning goed geregeld te krijgen is 46%, en het percentage dat dit aangeeft op zes tot acht leefgebieden is 28%. Opgeteld is dit 74% (tabel 1).

Het landelijk initiatief Mijnkwaliteitvanleven.nl vraagt door middel van een online vragenlijst mensen met een chronische aandoening of beperking, ouderen en mantelzorgers naar hun persoonlijke situatie, mogelijkheden en beperkingen.

Aansluiting Programma Langer Thuis

Deze indicator geeft inzicht in de uitwerking van doelstelling 2 van actielijn 1: Professionals werken als een team rondom een oudere met een complexe zorgvraag en leveren afgestemde zorg op maat.

Verdieping

In de Meldactie ‘Ouderen met een kwetsbare gezondheid’ is aan thuiswonende, 75-plus respondenten de vraag gesteld: Vindt u het ingewikkeld uw ondersteuning en zorg te regelen? Daarop antwoordde ruim 70% ontkennend, wat vergelijkbaar is met het kerncijfer van 74% van deze indicator. Het percentage respondenten dat aangaf het regelen van zorg en ondersteuning wel ingewikkeld te vinden (25%), gaf daarvoor een aantal redenen waarvan de top 5 gegroepeerd staat weergegeven in tabel 2.

Tabel 1: Onderverdeling van kwaliteit van leven rapportcijfers in percentages (n=3.383).

Aantal levensgebieden waarin men zorg en ondersteuning goed geregeld krijgt (n=3.383) Percentage
9 t/m 6 73,7
9 45,7
8 t/m 6 28,0
5 of minder 26,3

Tabel 2: Top 5 categorieën van onderwerpen die als ingewikkeld werden ervaren bij het regelen van ondersteuning en zorg (n=80).

Onderwerp (gecategoriseerd) Percentage
Onduidelijkheid over juiste loket 30
Het regelen van de juiste integrale zorg 19
Veel administratieve processen bij aanvraag 12
Goede informatie om een zorgaanbieder te kiezen ontbreekt 9
Professionals werken onvoldoende samen en nemen geen regie 9

 

Referenties

Patiëntenfederatie. Wat is voor mensen belangrijk? Verhalen uit een veranderend
zorglandschap. Beleidsrapportage 8. Mei 2020.

Patiëntenfederatie. Meldactie ‘Ouderen met een kwetsbare gezondheid’. Op weg naar een
ouderenvriendelijke samenleving. Utrecht. Mei 2017.