24. Het aantal bewonersinitiatieven in het domein Zorg en Welzijn

536

Bron: nlzve.nl
Jaar: 2017

Monitor 2019: 536

Monitor 2020 ten opzichte van 2019

Ten opzichte van de eerste monitor is dit cijfer nog steeds geldig. In de derde monitor in 2021 zal een nieuw cijfer beschikbaar zijn voor deze indicator. De beschrijving en verdieping van deze indicator zijn wel aangevuld met nieuwe informatie.

Beschrijving

In 2017 waren 536 lokale bewonersinitiatieven bekend. Nederland staat voor een enorme uitdaging om de zorg voor kwetsbare inwoners op een duurzame wijze te organiseren. Gelukkig is er een grote mate van bereidheid van burgers om meer zelf voor de ouderen en andere kwetsbare inwoners te gaan zorgen. Het is een bewonersinitiatief als: 1. het een lokaal initiatief is 2. bewoners zelf een belangrijke rol spelen 3. het initiatief gericht is op het verbeteren van de onderlinge steun en contacten binnen wijk, buurt of dorp

Aansluiting Programma Langer Thuis

Deze indicator geeft inzicht in de uitwerking van doelstelling 3 van actielijn 2: Samenwerking formele en informele zorg versterken.

Verdieping

Lokale bewonersinitiatieven zijn uitingen van een betrokken samenleving rondom de oudere inwoner. De basis is sociale samenhang binnen wijken en dorpen, buren die elkaar helpen en ondersteunen. Ze noemen zich onder andere zorgcoöperaties, naoberzorgpunten of stadsdorpen. Zij nemen het heft in eigen hand en gaan de zorg en ondersteuning organiseren voor ouderen en andere kwetsbare inwoners van hun wijk of dorp. Dit doen zij met vrijwillige inzet, maar in veel gevallen ook met professionals, waarbij de dorps- of wijkondersteuner een belangrijke spilpositie inneemt.

Van de 536 initiatieven in 2017 waren er 51 in een verkennende fase of in oprichting.

Leerprogramma en monitor bewonerscollectieven
Op het domein van zorg, welzijn en (samen) wonen is er een toename van het aantal initiatieven de afgelopen jaren. Deze initiatieven willen van elkaar leren. Daarnaast is er behoefte aan inzicht in de aard en omvang van deze initiatieven. In de periode november
2019 tot en met oktober 2020 wordt een monitor ontwikkeld waarbij enerzijds gegevens worden verzameld en inzichtelijk worden gemaakt over de aard en omvang van de bewonerscollectieven. Anderzijds ligt de focus op het leren en reflecteren om zo de
maatschappelijke meerwaarde te kunnen versterken. De basis van deze monitor is het bestaande overzicht van Nederland Zorgt Voor Elkaar (nlzve). Dit overzicht zal aan worden gevuld met nieuwe (of: nieuw gevonden) bewonerscollectieven. In de derde monitor
Langer Thuis worden de resultaten van dit project beschreven.

Referenties

Nederland Zorgt Voor Elkaar. Bewonersinitiatieven willen Duty to Involve voor gemeenten. Mei 2019.
De organiserende burger. Leerprogramma en monitor bewonerscollectieven.
Projectvoorstel Door Nederland Zorgt Voor Elkaar, Vilans en Movisie. September 2019.