23. Het aantal lokale pilots dat is opgestart naar aanleiding van het programma In voor Mantelzorg

Bron: In voor Mantelzorg  (Movisie/Vilans)
Jaar: 2020

Monitor 2019: nvt

Beschrijving

In 11 lokale lerende praktijken (figuur 1) werken organisaties uit zorg en welzijn en gemeenten uit een regio sinds september 2019 samen bij de aanpak van hun vraagstukken op het gebied van samenwerking en mantelzorgondersteuning. De 11 lerende praktijken hebben elk drie tot vijf onderwerpen uitgekozen waar zij mee aan de slag gaan (de ontwerpvragen) tot april 2021. Op elk onderwerp worden in de praktijk één of meer experimenten uitgevoerd.

‘In voor mantelzorg-thuis’ wil bijdragen aan een betere ondersteuning van mantelzorgers van ouderen in de thuissituatie, zodat zij het zorgen langer kunnen volhouden. Uit deskresearch en panelgesprekken zijn drie prangende vragen van mantelzorgers naar voren gekomen. Die zijn het uitgangspunt bij alles wat we doen:
1. Hoe zorg ik voor mijn naaste samen met beroepskrachten?
2. Hoe houd ik het zorgen voor mijn naaste vol?
3. Hoe geef ik op een goede manier zorg en ondersteuning aan mijn naaste?

Aansluiting Programma Langer Thuis

Deze indicator geeft inzicht in de uitwerking van doelstelling 3 van actielijn 2: Samenwerking formele en informele zorg versterken.

Verdieping

In de lokale lerende praktijken zijn nu 171 deelnemers bekend (tabel 1). Elke praktijk heeft een overkoepelend kernthema vastgesteld waar ze mee aan de slag gaan. Onder elk kernthema zijn enkele ontwerpvragen geformuleerd, die richting geven aan de uitvoer van experimenten. Er zijn nu vijfendertig ontwerpvragen geformuleerd.

Figuur 1: Spreiding van de lokale lerende praktijken.

Spreiding van de lokale lerende praktijken.

 

Tabel 1: Deelnemers aan de lerende praktijken van In voor Mantelzorg Thuis, gegroepeerd op basis van de organisatie waar de deelnemer actief is (NVO = Niet verbonden aan organisatie).

Organisatie Aantal Organisatie Aantal
(Thuis)zorgorganisatie 46 Zorgorganisatie 4
Gemeente 24 Belangenbehartiging 3
Vrijwilligersorganisatie 20 Mantelzorgsteunpunt 3
Welzijnsorganisatie 17 GGZ geestelijke gezondheidszorg (geestelijke gezondheidszorg) organisatie 2
(Ex-) Mantelzorger NVO 10 Netwerkorganisatie 2
Mantelzorgorganisatie 10 Vrijwilliger NVO 2
Huisartspraktijk 7 Ondernemer 1
    Totaal* 151

*Van de 171 deelnemers, is van 151 deelnemers informatie bekend

Referenties

Movisie/Vilans. In voor mantelzorg. Juni 2019.
Movisie/Vilans. In voor mantelzorg. Lerende praktijken. Juni 2020.