21. Het aantal pilots logeerzorg die zijn opgezet door VWS Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport), gemeenten en zorgaanbieders

10

Bron: Ministerie van VWS
Jaar: april 2018 tm maart 2019

Monitor 2019: 10

Monitor 2020 ten opzichte van 2019

Ten opzichte van de eerste monitor is dit cijfer nog steeds geldig. In de derde monitor in 2021 zal een nieuw cijfer beschikbaar zijn voor deze indicator. Beschrijving en verdieping van deze indicator is wel aangevuld met nieuwe informatie.

Beschrijving

Het Ministerie van VWS Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport) heeft 10 gemeenten geselecteerd als pilotproject voor logeerzorg (vorm van respijtzorg). Deze pilotperiode liep van april 2019 en eindigde in maart 2020 (figuur 1). De aanvragende pilotgemeente kreeg eenmalig een bedrag tussen de €50.000 en €100.000 beschikbaar gesteld om in te zetten ten behoeve van logeerzorg. Door
logeerzorg kunnen ouderen die thuis zorg krijgen van bijvoorbeeld een partner tijdelijk in een zorginstelling ‘logeren’ zodat de mantelzorger even op adem kan komen en ontlast wordt. Van deze 10 gaan 3 pilots (Helmond, Zeist en Hoeksche Waard) verder met een intensievere variant.

Aansluiting Programma Langer Thuis

Deze indicator geeft inzicht in de uitwerking van doelstelling 2 van actielijn 2: Ondersteuningsaanbod verbeteren en beter toegankelijk maken (inclusief respijtzorg).

Verdieping

Tijdens de pilotperiode is informatie verzameld over deze 10 deelnemende pilots.

Samenvatting: Behoefte, gebruik en effect van logeerzorg

  • Kleine behoefte (22,4%) aan structurele logeerzorg (landelijk behoefte onderzoek)
  • Behoefte neemt toe na positieve ervaring met logeerzorg (onderzoek mantelzorgers en ontvangers)
  • Mantelzorgers en ontvangers tevreden over de logeervoorzieningen binnen de pilots
  • Divers aanbod aan activiteiten wordt wel eens gemist
  • Behoefte laag aan structurele logeerzorg aantal dagen per week
  • Behoefte aan flexibel gebruik van logeerzorg

Samenvatting: Organisatie, financiering en samenwerking rond logeerzorg

  • Veel verschillende vormen van logeerzorg: geen blauwdruk
  • Aanwijzen van verschillende elementen om keuzes te maken: Doelgroep, Locatie, Schaalgrootte, Toeleiding
  • Vooraf bepalen van doel: voor wie bieden we dit product aan?
  • Deze afspraken samen maken met samenwerkingspartners in de uitvoering, op beleidsniveau en op het bestuurlijke niveau van zorgaanbieders, gemeenten en zorgverzekeraars

Aanbevelingen
Op basis van de inventarisatie zijn er op drie niveaus aanbevelingen gedaan:

Operationeel niveau Samenwerkingsniveau Stelselniveau
Goed georganiseerde triage Regionale samenwerking Verminderen van administratieve
belasting
Bekendheid voor logeerzorg Sluit aan bij de regionale
coördinatiefunctie
Kijk op stelselniveau naar
afbakening van de
doelgroep
Afbakening van de
doelgroep
Streef naar een ‘fair
share’-verdeling van kosten
‘Bulk’ afspraken van de
zorgaanbieders met
zorgverzekeraars
Eén toegang Heldere samenwerkingsafspraken  

 

Figuur 1: Geografische spreiding van de pilots logeerzorg.

Referenties

Ministerie van VWS. Start pilots logeerzorg om mantelzorgers te ontlasten. April 2019.
Movisie. Pilots logeerzorg. Over behoefte, gebruik en aanbod van logeerzorg. Mei 2020, Den Haag.