22. Het aantal pilots sociale benadering dementie door VWS Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport), gemeenten, zorgaanbieders

4

Bron: Ministerie van VWS
Jaar: 2018

Monitor 2019: 4

Monitor 2020 ten opzichte van 2019

Ten opzichte van de eerste monitor is dit cijfer nog steeds geldig. Het aantal gemeenten dat verbonden blijft aan de originele vorm van de ‘sociale benadering’ dementie blijft 4. Er wordt nagedacht over uitbreiding met als doel breder kijken, zodat meer gemeenten aan de slag kunnen met het concept ‘sociale benadering dementie’. Over eventuele uitbreiding van het aantal gemeenten zal in de derde monitor in 2021 gerapporteerd worden.

Beschrijving

Het Ministerie van VWS Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport) heeft 4 gemeenten in 2018 geselecteerd voor subsidiëring van pilotprojecten ‘sociale benadering dementie’ voor de duur van vier jaar. Deze projecten zijn van start gegaan in januari 2019 (figuur 1).

De focus van de pilotprojecten sociale benadering dementie ligt op de psychosociale ondersteuning van cliënten en hun mantelzorgers en heeft een gefaseerde aanpak. De 1fase van de projecten betreft een scan. Deelnemende gemeenten gaan in gesprek met mensen met dementie en naasten over wat zij van het huidige aanbod vinden en wat hun onvervulde behoeften zijn. Het startpunt van de projecten is hiermee de behoefte van mensen met dementie en hun naasten. De 2e fase van de projecten betreft het invullen van financiële randvoorwaarden & monitoring. De 3e fase richt zich op het opzetten en uitvoeren van pilots; de 4e fase op het uitrollen van succesvolle initiatieven.

Aansluiting Programma Langer Thuis

Deze indicator geeft inzicht in de uitwerking van doelstelling 2 van actielijn 2: Ondersteuningsaanbod verbeteren en beter toegankelijk maken (inclusief respijtzorg).

Verdieping

In de deelnemende gemeenten zijn zorgaanbieders, zorgkantoren en zorgverzekeraars goed aangehaakt. De scans in de 1e fase vinden plaats in wijken met diverse bewoners. Zo zijn deze uitgevoerd in wijken waar relatief veel ouderen wonen, maar ook in wijken met mensen met een migratie achtergrond of wijken waar relatief veel armoede heerst. De eerste scans tonen aan dat de vraag afwijkt van het aanbod in de wijk. De resultaten geven aan dat er vooral (andere) behoefte is aan hulp, meer diversiteit in de dagbesteding en meer hulp in de laatste fase van dementie (rouw/verlies). De overtuiging heerst in alle 4 gemeenten dat indien mensen zich thuis comfortabel / veilig voelen en de ‘mantelzorggids’ ingebed wordt, dit veel positieve resultaten oplevert.

Figuur 1: Geografische spreiding van gemeenten met gesubsidieerde pilotprojecten sociale benadering dementie.

Referenties

Kamerbrief over Voortgang (casemanagement) dementie. 6-7-2018.
ZorgenZ. Vier gemeenten starten sociale trials dementie. Oktober 2018.