31. Aantal gebiedscoalities dat meedoet met innovatieprogramma Langer thuis-inclusieve wijk

22

Bron: Platform 31
Jaar: 2020

Monitor: 24

Beschrijving

Op peildatum 1 mei 2020 nemen 22 gebiedscoalities deel aan het innovatieprogramma Langer thuis – Inclusieve wijk (figuur 1). Het programma ontwikkelt met de gebieden de bouwstenen voor goed wonen, een ondersteunende sociale en fysieke leefomgeving
en nabijheid van voorzieningen. De coalities bestaan uit gemeenten, corporaties, zorginstellingen, welzijnsorganisaties en vertegenwoordigers van bewoners.

Aansluiting Programma Langer Thuis

Deze indicator geeft inzicht in de uitwerking van doelstelling 3 van actielijn 3: Ertoe bijdragen dat minder mensen in een ongeschikte woning wonen.

Verdieping

De gebiedscoalities worden vanaf mei 2019 gedurende twee jaar begeleid bij het realiseren
van ambities op vijf innovatiethema’s in hun buurt, dorp of wijk:
1. Wonen2050: Hoe maken we de bestaande voorraad levensloopbestendig en passen we technologie toe?
2. Woonvarianten senioren: Nieuwe woonvormen voor senioren; in nieuwbouw maar ook in de bestaande woningvoorraad.
3. Buurt voor iedereen: Hoe ondersteun je ontmoeting in de wijk en welke fysieke omgeving faciliteert goed samen leven in de wijk?
4. Voorzieningen: Welk (professioneel) voorzieningenaanbod op wijkniveau is gewenst voor mensen met een ondersteunings-vraag?
5. Innovatief organiseren: hoe faciliteren we de doelgroep en hun leefwereld en hoe kunnen we goed met bewoners samenwerken; hoe maken we het thema urgent en krijgen we een gedeelde opgave en aanpak?
Tabel 1 laat zien dat de meeste coalities aan de slag zijn gegaan met twee of meer innovatiethema’s (13 van de 22).

Figuur 1: Geografische spreiding gebiedscoalities in het innovatieprogramma Langer thuis-inclusieve wijk.

Geografische spreiding gebiedscoalities in het innovatieprogramma Langer thuis-inclusieve wijk.

 

Tabel 1: Onderverdeling van innovatiethema’s onder gebiedscoalities naar hoofd- of extra thema.

Hoofdthema Extra thema Extra thema 1 Extra thema 2 Extra thema 3
Wonen2050 6 1 0 0
Woonvarianten senioren 5 1 0 0
Buurt voor iedereen 6 5 0 0
Voorzieningen 5 0 1 0
Innovatief organiseren 0 6 2 1
Totaal 22 13 3 1

 

Referenties

Platform 31. Langer thuis: van seniorenhub en het virtuele verzorgingshuis 2.0. Mei 2019.
Platform 31. Innovatieprogramma Langer thuis – Inclusieve wijk. Mei 2020.