32. Het aantal toegekende subsidie aanvragen Stimuleringsregeling  Wonen en Zorg

24

Bron: RVO Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (Rijksdienst voor Ondernemend Nederland)
Jaar: 04-2019 t/m 04-2020

Monitor 2019: nvt

Beschrijving

Op peildatum 1 mei 2020 zijn er in totaal 24 subsidies verleend voor aanvragen in het kader van de Stimuleringsregeling Wonen en Zorg (SWZ).

De SWZ helpt initiatiefnemers bij de financiering van innovatieve woonvormen die wonen,ondersteuning en eventueel zorg combineren. Er is onder senioren namelijk een groeiende behoefte aan geclusterde woonvormen met levensloopbestendige of gemakkelijk aanpasbare woningen. Alleen blijft het huidige aanbod hiervan nog sterk achter bij de vraag. Ook vormt de financiering een belangrijk knelpunt bij de ontwikkeling en realisering.

Aansluiting Programma Langer Thuis

Deze indicator geeft inzicht in de uitwerking van doelstelling 1 van actielijn 3: Het in beeld brengen van de lokale woonopgave voor ouderen.

Verdieping

De SWZ verleent subsidies op basis van 3 fasen:
1. initiatieffase
2. planontwikkelfase
3. bouw- en nafinancieringsfase
De looptijd van de regeling is van april 2019 tot en met december 2021. Voor fase 1 is jaarlijks 1 miljoen euro beschikbaar; voor fase 2 jaarlijks een bedrag 15 miljoen euro; en voor fase 3 geldt voor 2020 een borgstellingsplafond van 81,6 miljoen euro.

In tabel 1 staat een overzicht van toegekende aanvragen naar jaar en fase. De  planontwikkelfase en de bouw en nafinancieringsfase zijn in goed overleg met de banken aangepast en per april 2020 opengesteld voor het aanvragen van planontwikkelleningen of borgstellingsaanvragen. Ten behoeve van de 24 toegekende aanvragen uit de initiatieffase is tot en met de peildatum een bedrag gemoeid van 380.217 euro.

Tabel 1: Overzicht van toegekende SWZ aanvragen naar fase en jaar.

Aanvragen per fase 2019 2020 Totaal
1. Initiatieffase 11 13 24
2. Planontwikkelfase nvt 0 0
3. 3. Bouw- en nafinancieringsfase nvt 0 0

Referenties

Rijksdienst voor Ondernemend Nederland. Stimuleringsregeling Wonen en Zorg. Den Haag. Mei 2020.
Rijksdienst voor Ondernemend Nederland. Voorlopige cijfers over subsidies verleend in het kader van SWZ. Den Haag. Mei 2020.