Er zijn op landelijk niveau weinig gegevens beschikbaar over de preconceptie periode. Een eerste koppeling tussen demografische gegevens en geboortenuitkomsten en de gegevens uit de vragenlijsten uit ZwangerWijzer is in 2023 beschikbaar gemaakt binnen DIAPER. Dit kan in de toekomst mogelijkheden bieden om de periode voorafgaand aan de zwangerschap beter te monitoren.

ZwangerWijzer is een vragenlijst voor aanstaande zwangeren en hun partners. Deze vragenlijst is bedoeld om mogelijke risico’s tijdens een zwangerschap te signaleren voorafgaand aan de zwangerschap. ZwangerWijzer bevat vragen over leefstijl, etniciteit/familie, werk en thuissituatie, medische voorgeschiedenis, medicatie en vaccinatiestatus, eerdere zwangerschappen, etc. Na het invullen van de vragenlijst worden algemene adviezen gegeven op basis van de gesignaleerde risico’s bij de aanstaande zwangere of de partner.  

In 2020 en 2021 is ZwangerWijzer voor het eerst gekoppeld aan DIAPER. Voor de eerste verkenning van preconceptie data is een klein deel van het totaal aantal mensen dat ZwangerWijzer heeft ingevuld gebruikt, vanwege beschikbaarheid en toestemming voor koppeling aan DIAPER was het niet mogelijk alle ingevulde ZwangerWijzer data te gebruiken. Een deel (ongeveer 7000 personen) vulde ZwangerWijzer in op verzoek van de zorgverlener, waardoor het mogelijk was deze vragenlijsten binnen Perined beschikbaar te maken. Vervolgens hebben ongeveer 3000 personen toestemming gegeven voor gebruik van hun data voor onderzoek. Deze data zijn geanonimiseerd en beschikbaar gemaakt voor koppeling aan Perined data. Vervolgens is voor vrouwen die bevallen zijn de data gekoppeld aan demografische gegevens uit DIAPER om inzicht te krijgen in de associatie tussen risico’s van ouders voorafgaand aan de zwangerschap en gezondheidsstatus van een pasgeborene. Vanwege het kleine aantal vragenlijsten dat gekoppeld kon worden aan DIAPER met beschikbaarheid van geboorteuitkomsten, zijn ook de vragenlijsten geïncludeerd die tijdens de eerste 12 weken de zwangerschap zijn ingevuld. Van de ZwangerWijzer vragenlijsten die succesvol gekoppeld zijn aan DIAPER waren er 851 voorafgaand of in de eerste twaalf weken van de zwangerschap ingevuld.

De meerderheid van de 851 personen die ZwangerWijzer hebben ingevuld voorafgaand of in de eerste twaalf weken, was tussen de 20 en 35 jaar, autochtoon en  niet eerder zwanger geweest. In bijna alle gevallen was ZwangerWijzer ingevuld op verzoek van een zorgverlener, anders zou koppeling niet mogelijk zijn geweest met Perined. Vergeleken met vrouwen die in het jaar voorafgaand aan de zwangerschap een andere vragenlijst hebben ingevuld, hebben vrouwen die ZwangerWijzer hebben ingevuld vaker een chronisch ziekte. Vrouwen die ZwangerWijzer hebben ingevuld hebben over het algemeen een gezonde leefstijl, ze roken minder vaak en gebruiken minder alcohol dan vrouwen die een andere vragenlijst in het jaar voor hun zwangerschap.