Het RIVM volgt de voortgang van het actieprogramma Kansrijke Start op basis van een speciaal hiervoor ontwikkelde set van indicatoren. Tijdens de looptijd van dit programma worden de cijfers van de indicatoren (graadmeters) elk jaar bijgewerkt en gerapporteerd.

Inzicht in invoering en ervaringen actieprogramma Kansrijke Start

Een aantal van deze indicatoren komen uit de DIAPER-dataset. Ook worden gegevens verzameld door vragenlijsten en het bevragen van organisaties. Daarnaast organiseert het RIVM regelmatig focusgroepen met onder andere gemeenten, zorg-, welzijn- en uitvoeringsorganisaties, en onderzoeks- en kennisinstituten. Ook interviewen we regelmatig (aanstaande) ouders en ervaringsdeskundigen. Hiermee krijgen we nog meer inzicht in de invoering en ervaringen met het actieprogramma.

De monitors Kansrijke Start van 2019 t/m 2023 zijn gebaseerd op de indicatorenset die in 2019 is ontwikkeld. Lees meer over deze set op deze webpagina  beschrijving indicatoren. We verzamelen de gegevens op verschillende manieren:

Vragenlijst onder alle Nederlandse gemeenten

Elk jaar wordt naar alle Nederlandse gemeenten een online vragenlijst gestuurd waarin wordt gevraagd naar hun activiteiten op het gebied van Kansrijke Start. Het RIVM heeft deze vragenlijst op verzoek van het ministerie van VWS Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport) ontwikkeld. De gegevens van de vragenlijst worden gebruikt om de indicatoren 1, 2 en 4 te berekenen. Elk jaar vinden er gemeentelijke herindelingen plaats, waardoor het aantal gemeenten over de jaren heen verandert.

Uitvraag bij landelijke organisaties

Elk jaar worden bij GGD Gemeentelijke Gezondheidsdienst (Gemeentelijke Gezondheidsdienst) GHOR Geneeskundige Hulpverleningsorganisatie in de Regio (Geneeskundige Hulpverleningsorganisatie in de Regio) Nederland, NCJ Nederlands Centrum Jeugdgezondheid (Nederlands Centrum Jeugdgezondheid), TNO en Stichting Centering Nederland gegevens opgevraagd. De gegevens worden gebruikt om de indicatoren 3,5,6 en 9 te berekenen.

Uitvraag bij afzonderlijke jeugdgezondheidszorg (JGZ Jeugdgezondheidszorg (Jeugdgezondheidszorg))-organisaties

Op verzoek van het RIVM leveren afzonderlijke JGZ-organisaties gegevens aan.  Op basis daarvan zijn de indicatoren 9, 13 en 14 berekend.

Gegevens zoals beschikbaar binnen DIAPER

DIAPER is een data-infrastructuur met gegevens vanuit Perined (zwangerschap en geboorte), Vektis (zorggebruik en zorguitgaven) en CBS Centraal Bureau voor de Statistiek (Centraal Bureau voor de Statistiek)-microdatabestanden (achtergrondkenmerken van (aanstaande) ouders over bijvoorbeeld huishoudsamenstelling, werk, inkomen, leefomgeving). Lees er meer over in de publicatie Gebruikmaken van bestaande, observationele data. Op basis van deze gegevens worden indicatoren 7, 8, 10, 11, 12, 15 berekend.

Eerste verkenning preconceptie gegevens uit Zwangerwijzer

Er zijn op landelijk niveau weinig gegevens beschikbaar over de preconceptie periode. Een eerste koppeling tussen demografische gegevens en geboortenuitkomsten en de gegevens uit de vragenlijsten uit ZwangerWijzer is in 2023 beschikbaar gemaakt binnen DIAPER. Dit kan in de toekomst mogelijkheden bieden om de periode voorafgaand aan de zwangerschap beter te monitoren.

Contact

Heeft u vragen over de Landelijke Monitor Kansrijke Start? Stuur een mail naar kansrijkestart@rivm.nl.

Kansrijke Start, baby met meetlatje