Het Analistennetwerk Nationale Veiligheid (ANV) maakt bij de totstandkoming van veel van de analyseproducten gebruik van de ‘Leidraad risicobeoordeling Risicoanalyse Nationale Veiligheid’. Deze leidraad omschrijft de wijze waarop het ANV Analistennetwerk Nationale Veiligheid (Analistennetwerk Nationale Veiligheid) de risico’s voor de nationale veiligheid van het Koninkrijk der Nederlanden inzichtelijk maakt. De 6 Nationale Veiligheidsbelangen staan hierbij centraal.

De zes nationale Veiligheidsbelangen

Wanneer één of meerdere van onderstaande veiligheidsbelangen worden bedreigd, is er sprake van een mogelijk ontwrichtend effect op onze samenleving.

De zes nationale veiligheidsbelangen
Territoriale veiligheid Het ongestoord functioneren van het Koninkrijk der Nederlanden en haar EU Europese Unie (Europese Unie) en NAVO bondgenoten als onafhankelijke staten in brede zin, dan wel de territoriale veiligheid in enge zin.
Fysieke veiligheid Het ongestoord functioneren van de mens in het Koninkrijk der Nederlanden en zijn omgeving.
Economische veiligheid Het ongestoord functioneren van het Koninkrijk der Nederlanden als een effectieve en efficiënte economie.
Ecologische veiligheid Het ongestoord blijven voortbestaan van de natuurlijke leefomgeving in en nabij het Koninkrijk der Nederlanden.
Sociale en politieke stabiliteit Het ongestoorde voortbestaan van een maatschappelijk klimaat waarin individuen ongestoord kunnen functioneren en groepen mensen goed met elkaar kunnen samenleven binnen de verworvenheden van de democratische rechtsstaat van het Koninkrijk der Nederlanden en daarin gedeelde waarden.
Internationale rechtsorde en stabiliteit Het goed functioneren van het internationale stelsel van normen en afspraken, gericht op het bevorderen van de internationale vrede en veiligheid, inclusief mensenrechten, en effectieve multilaterale instituties en regimes, alsmede het goed functioneren van staten grenzend aan het Koninkrijk der Nederlanden en in de directe omgeving van de Europese Unie.

Elk van bovenstaande belangen is opgedeeld in één of meerdere impactcriteria.

Belang Impactcriteria
1. Territoriale veiligheid 1.1 Aantasting van de integriteit van het grondgebied van het Koninkrijk der Nederlanden
  1.2 Aantasting van de integriteit van de internationale positie van het Koninkrijk der Nederlanden
  1.3 Aantasting van de integriteit van de digitale ruimte
  1.4 Aantasting van de integriteit van het bondgenootschappelijk grondgebied 
2. Fysieke veiligheid 2.1 Doden
  2.2 Ernstig gewonden en chronisch zieken
  2.3 Gebrek aan primaire levensbehoeften
3. Economische veiligheid 3.1 Kosten
  3.2 Aantasting van de vitaliteit van de economie van het Koninkrijk der Nederlanden
4. Ecologische veiligheid 4.1 Langdurige aantasting van het milieu en de natuur
5. Sociale en politieke stabiliteit 5.1 Verstoring van het dagelijkse leven
  5.2 Aantasting van de democratische rechtsstaat
  5.3 Sociaal-maatschappelijke impact 
6. Internationale rechtsorde en stabiliteit 6.1 Aantasting van de normen van staatssoevereiniteit, vreedzame co-existentie en vreedzame geschillenbeslechting
  6.2 Aantasting van de werking, legitimiteit dan wel naleving van de internationale verdragen en normen inzake de rechten van de mens
  6.3 Aantasting van een op regels gebaseerd internationaal financieel-economisch bestel
  6.4 Aantasting van de effectiviteit, legitimiteit van multilaterale instituties
  6.5 Instabiliteit van staten grenzend aan het Koninkrijk der Nederlanden en in de directe omgeving van de Europese Unie

Uitgangspunten voor het duiden van de risico’s

Naast de zes Nationale Veiligheidsbelangen, geeft de leidraad ook richting om de impact per veiligheidsbelang en bijbehorende impactcriteria systematisch te beoordelen. Inclusief een kader om in te schatten hoe waarschijnlijkheid het is dat een bepaalde dreiging zich voor gaat doen.