Met dit rapport wordt een breed en actueel beeld gegeven van de gezondheidsklachten die vrouwen met een siliconen borstimplantaat in Nederland ervaren. Dit brede beeld is het resultaat van een inventarisatie die het RIVM heeft uitgevoerd in opdracht van de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd in oprichting (voorheen Inspectie voor de Gezondheidszorg). Op basis van deze inventarisatie is het niet mogelijk om aan te geven of de implantaten de oorzaak zijn van de klachten. Wel bieden de resultaten uit deze inventarisatie een basis voor vervolgonderzoek waartoe de minister van VWS Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport) het RIVM opdracht geeft.

Vrouwen met borstimplantaten en gezondheidsklachten zijn opgeroepen om deel te nemen aan de inventarisatie door een online vragenlijst in te vullen. De vragenlijst is opgesteld in overleg met een aantal medisch experts en het Steunpunt SVS stichting voor vrouwen met siliconenimplantaties (stichting voor vrouwen met siliconenimplantaties) (Stichting voor Vrouwen met Siliconenimplantaties). In totaal hebben 976 vrouwen de vragenlijst ingevuld. Hiervan gaven 695 vrouwen aan gezondheidsklachten te ervaren nadat zij een of meerdere keren implantaten hadden laten plaatsen. 281 vrouwen gaven aan geen klachten te hebben ervaren na de implantatie(s).

Resultaten

Pijn en kapselvorming (stevige bindweefsellaag om het implantaat) zijn de meest gerapporteerde klachten in de borst. Chronische vermoeidheid, gewrichtsklachten en spierklachten zijn de meest genoemde andere, algemene, klachten. Een deel van de vrouwen geeft aan dat de klachten ernstig zijn en een belemmering voor het dagelijks functioneren. Bij bijna alle vrouwen verbeterden de klachten in de borst nadat de laatste implantaten verwijderd waren en bij iets minder dan de helft verbeterden ook de algemene klachten na verwijdering. Bij iets minder dan de helft bleven de algemene klachten hetzelfde, en bij een klein deel verergerden deze. Sommige vrouwen gaven aan al klachten te hebben voordat zij borstimplantaten kregen. Deze klachten werden in de meeste gevallen als minder ernstig ervaren dan de klachten die na het krijgen van borstimplantaten ontstonden.

Aanbeveling verder onderzoek

Allerlei factoren kunnen van invloed zijn op het ontstaan van klachten. Daarom is het moeilijk mogelijke patronen in de klachten te duiden. Sommige klachten lijken vaker voor te komen bij vrouwen met bepaalde kenmerken. Vrouwen met bepaalde chronische ziekten zoals allergieën rapporteren bijvoorbeeld vaker algemene klachten. Een van de aanbevelingen in dit rapport is dit verder te onderzoeken.