Tijdens een kern- of stralingsongeval voeren verschillende instanties metingen uit om de blootstelling aan ioniserende straling te bepalen. Optimale samenwerking en afstemming tussen deze instanties is noodzakelijk om een goed beeld van de radiologische situatie te krijgen. De metende partijen vullen elkaar aan op competenties en middelen. In de voorbereiding op incidenten en ongevallen vindt  afstemming plaats binnen de werkgroep Landelijke Afstemming Meten bij Stralingsincidenten (LAMS).

Coördinatie

De werkgroep LAMS is onderdeel van de LCP-SLandelijk Crisisplan Straling structuur.  Het RIVM Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu coördineert de werkgroep LAMS en zit ook de werkgroep voor. Het RIVM is met zijn specialistische radiologische meetcapaciteit een belangrijke metende partij. Bij een inzet coördineert een meet- en stralingsdeskundige van het RIVM de landelijke meetstrategie vanuit het Radiologisch en Gezondheidskundig Expertise Netwerk.

Doel van LAMS

Het doel van LAMS is het opzetten, beschrijven en actueel houden van een gecoördineerde operationele samenwerking en informatiedeling tijdens stralingsongevallen tussen RIVM1, Defensie2, KWR Watercycle Research Institute2, WFSR Wageningen Foodsafety Research 2, Rijkswaterstaat2, Veiligheidsregio’s en de Waakvlaminstituten3.

Meer informatie

1   RIVM meten van radioactiviteit
2 Defensie, KWR, WFSR, Rijkswaterstaat in het RGEN
3 Waakvlaminstituten

Onderwerpen van het LAMS

Het LAMS werkt aan de volgende onderwerpen:

1. Coördinatie

 • Aansturing en communicatie;
 • Rollen in responsorganisaties;
 • Verantwoordelijkheden in de uitvoering van de meetstrategie;
 • Verantwoordelijkheden veiligheid metende partijen.

2. Informatiedeling
De betrokken instituten wisselen data en informatie uit om zich een zo goed mogelijk beeld te kunnen vormen van de radiologische informatie. Dezelfde radiologische informatie moet beschikbaar worden gesteld. Er worden afspraken gemaakt over:

 • Aard van de te delen informatie;
 • Voorwaarden en verantwoordelijkheden;
 • Vorm van de informatie.

3. Informatievoorziening (ICT Information and communication technology)
Metingen en andere informatie moeten op een effectieve manier worden gedeeld.

4. Meetstrategie
Meetstrategieën moeten nader worden uitgewerkt. De prioriteit bij de werkgroep LAMS ligt in eerste instantie bij meetstrategieën bij ongevallen bij kernenergiecentrales i.v.m. de landelijke coördinatie. Onderwerpen zijn:

 • Actualiseren van meetroutes;
 • Doorontwikkelen meetstrategie t.b.v. indirecte blootstelling;
 • Uniformeren meetprocedures zoals het aanpassen van de NEN5639;
 • Verbeteren samenwerking van metende instanties;
 • Inzicht in capaciteiten.

Werkwijze

De werkgroep komt twee maal per jaar bij elkaar om de genoemde onderwerpen te behandelen en vast te stellen. Buiten deze bijeenkomst om wordt gewerkt aan de concretisering van de producten. De deelnemers aan de werkgroep kunnen bepaalde onderwerpen uitwerken of aan hun achterban voorleggen.