Totaal
week
37- 40
Totaal
week
41- 44
Totaal
week
45- 48
Totaal
t/m week
48; 2022
Totaal
t/m week
48; 2021
Virus Adenovirus 175 187 207 2186 1496
  Astrovirus 15 36 39 311 377
  Bocavirus 8 18 28 199 257
  Bofvirus 1 0 2 8 14
  Chikungunyavirus 1 0 2 11 3
  Coronavirus 24 26 74 427 475
  Denguevirus 14 12 14 102 19
  Enterovirus 111 122 190 1245 997
  HIV humaan immunodeficientievirus (humaan immunodeficientievirus) 1 37 44 35 514 428
  HIV 2 0 0 0 0 1
  HTLV Human T-lymphotropic virus (Human T-lymphotropic virus) 1 0 2 8 3
  Hantavirus 2 0 0 8 29
  Hepatitis A-virus 5 7 12 68 54
  Hepatitis B-virus 83 62 50 690 604
  Hepatitis C-Virus 27 16 31 274 216
  Hepatitis D-Virus 1 1 4 21 7
  Hepatitis E-Virus 9 6 5 111 129
  Influenza A-virus 62 63 173 9075 159
  Influenza B-virus 7 21 59 261 12
  Influenza C-virus 0 0 0 2 0
  Mazelenvirus 0 0 1 4 1
  Norovirus 226 217 349 2562 1891
  Para-influenzavirus 93 101 74 1423 998
  Parechovirus 39 46 35 373 191
  Parvovirus 4 6 6 69 98
  RS respiratoir syncytieel (respiratoir syncytieel)-virus 96 213 635 3681 2828
  Rhinovirus 474 549 483 4692 3756
  Rotavirus 18 8 18 1383 675
  Rubellavirus 0 0 0 4 7
  Sapovirus 98 188 196 977 498
  Westnijlvirus 0 0 0 0 0
  Zikavirus 0 0 1 2 0
  hMPV Humaan metapneumovirus (Humaan metapneumovirus) 7 49 211 537 738
Bacterie Chlamydia 0 0 0 47 5
  Chlamydia pneumoniae 1 1 0 6 6
  Chlamydia psittaci 2 4 4 22 32
  Chlamydia trachomatis 2832 2746 2579 28752 24854
  Coxiella burnetii 1 4 3 29 30
  Mycoplasma Pneumoniae 13 9 7 103 120
  Rickettsiae 0 1 0 5 9