In het kader van het One Health eZoonproject heeft het Centre for eHealth & Wellbeing Research van de Universiteit Twente  de OneHealth Hub ontwikkeld. Dit is een platform dat samenwerking stimuleert tussen professionals uit de humane en veterinaire gezondheidzorg ter voorkoming en bestrijding van zoönosen.

IB december 2018

Auteurs: M.F. ter Horst, N. Köhle, L.M.A. Braakman-Jansen, N. Beerlage-de Jong, A. Snoep, J.E.W.C. Van Gemert Pijnen

Infectieziekten Bulletin, jaargang 29, nummer 10, december 2018

Waarom een OneHealth Hub?

Verschillende professionals van de NVWA Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit), GGD Gemeentelijke Gezondheidsdienst (Gemeentelijke Gezondheidsdienst), UMC Universitair Medisch Centrum (Universitair Medisch Centrum) en KNMvD Maatschappij voor Diergeneeskunde (Maatschappij voor Diergeneeskunde) werden geïnterviewd om de behoefte aan een OneHealth Hub na te gaan. Tijdens deze interviews bleek dat er behoefte is aan een OneHealth Hub waarin samenwerking en communicatie tussen de betrokken sectoren wordt gefaciliteerd (bijvoorbeeld door weergave van contactgegevens van betrokkenen). De OneHealth Hub richt zich nu op interactie.

De geïnterviewden waren ook op zoek naar een manier om adequate en accurate informatie over zoönosen op te kunnen vragen. Uit de interviews met professionals werkzaam in de publieke gezondheid blijkt dat zij bijvoorbeeld graag gebruik zouden willen maken van een website zoals MRSA Methicilline-resistente Staphylococcus aureus (Methicilline-resistente Staphylococcus aureus)-net, die ook toepasbaar is voor professionals werkzaam buiten het ziekenhuis:

"Wij willen MRSA-net heel graag gebruiken, een platform waarop alles te vinden is over zoönosen zou door ons zeker gebruikt worden, alleen nu is die puur gericht op het ziekenhuis en niet op de publieke gezondheid. Wij kunnen het niet gebruiken zoals die nu is." professional publieke gezondheidzorg

OneHealth Hub

Vanuit bovenstaande behoeftes is de interactieve OneHealth Hub ontwikkeld. Het verschil met bestaande OneHealth-platforms is de combinatie van informatie-, educatie- en communicatievoorziening voor de 2 sectoren en een afzonderlijke informatievoorziening voor het algemeen publiek. We willen ook het OneHealth-netwerk versterken, door van de OneHealth Hub een letterlijke informatie- en datahub te maken, waardoor professionals uit verschillende sectoren elkaar kunnen vinden.

Platform

De OneHealth Hub is een online platform gericht op risicopreventie voor besmettingen en voor de training van management bij zoönoseuitbraken. Het bestaat uit een Vraag&Antwoord (Q&A Vraag en antwoord (Vraag en antwoord))-systeem (voor algemeen publiek en professionals) met vragen over risico’s en het voorkomen ervan. Daarnaast biedt de hub een serious game die professionals traint voor een gezamenlijke aanpak van zoönosen.

Doelgroepen

De doelgroepen van de Hub zijn:

  • professionals werkzaam in de humane gezondheidszorg (curatieve en publieke gezondheidszorg),
  • professionals werkzaam in de veterinaire gezondheidszorg,
  • algemene publiek.

OneHealth Q&A-systeem voor publiek en professionals

Twee jaar geleden beschreven we in het Infectieziekten Bulletin in het artikel De mythes en missers over MRSA de start van het eZoon-project dat als doel heeft om de publieke communicatie en informatievoorziening over zoönosen te verbeteren en de samenwerking te versterken tussen humane en veterinaire gezondheidszorg (One Health). Binnen het project was gestart met de actualisatie en uitbreiding van MRSA-net. (1) MRSA-net is een online-informatieplatform over MRSA voor (zorg-)professionals en het algemeen publiek in de vorm van een Q&A systeem. Het MRSA-net wordt veel gebruikt (in het afgelopen jaar circa 2 miljoen pageviews en meer dan 500.000 sessies) en gebruikers beoordelen het systeem als goed.

MRSA-net heeft als voorbeeld gediend voor de OneHealth Hub. De Hub Q&A’s leveren al informatie over MRSA in de samenleving en in ziekenhuizen. Na een doorontwikkeling van de Hub, wordt deze uitgebreid met informatie over meerdere zoönosen. Het systeem is in staat om op basis van een gestelde vraag snel relevante antwoorden te tonen, dankzij het gebruik van een chatbotzoekfunctie (een digitale assistent die de meeste vragen kan beantwoorden). De inhoud van de Hub is nu gebaseerd op protocollen en behoeftes van eindgebruikers.

Informatiestructuur

De informatiestructuur voor de OneHealth Hub is bepaald met behulp van een online card sort-studie onder het algemeen publiek (n=23) en professionals (n=18). Met een online card sort kun je de structuur van een website bepalen en afstemmen op de eindgebruikers. (2) Behalve de structuur zijn verschillende OneHealth gerelateerde onderwerpen geïdentificeerd voor beide groepen. Met de resultaten  ontwikkelden we een digitaal prototype van de Hub (Figuur 1).  

Een weergave van het platform prototype.

Figuur 1. Een weergave van het platform prototype.   

Het digitale prototype hebben we getest met professionals, het algemene publiek en met experts. De resultaten verwerken we in het eerste werkende prototype van de OneHealth Hub.

Game-based elearning

In het 2 jaar geleden geschreven artikel in het Infectieziekten Bulletin Van ‘vreemde vogels’ en vogelgriep bespraken we de ontwikkeling en het doel van een serious game. (3) Met een serious game kun je vaardigheden voor risico- en crisiscommunicatie en interdisciplinaire samenwerking rondom een zoönose-uitbraak trainen (casus: vogelgriep). De verhaallijn van de game is inmiddels gevalideerd door professionals uit het veld, werkzaam bij de NVWA en de GGD. Experts en eindgebruikers evalueerden een tweede versie van de game op design en vormgeving. (4) De deelnemers waren zeer positief over de game. Ze gaven onder andere relevante suggesties ten aanzien van het design. Maar ze gaven bijvoorbeeld ook aan feedback te willen ontvangen die is afgestemd op hun daadwerkelijk speelgedrag. De game zal als educatievoorziening voor professionals geïntegreerd worden in de OneHealth Hub. 

Implementatie

Het implementatietraject van de OneHealth Hub geven we momenteel vorm. Hierbij komen factoren aan de orde als verantwoordelijkheid, eigenaarschap, inbedding landelijk/regionaal, trainingsmodel en  een verdienmodel voor duurzame implementatie, dit wordt gedaan door middel van scenario-based interviews met stakeholders.(5)

Conclusie

De OneHealth Hub is ontworpen vanuit een interactieve en participerende ontwerpaanpak. (6) We hebben relevante stakeholders betrokken uit de humane gezondheidszorg (inclusief de publieke gezondheidszorg) en de veterinaire gezondheidszorg. (5)

De inhoud van de OneHealth Hub is gebaseerd op protocollen, informatiebehoeften en op risicopreventies, gemeten onder de bevolking en professionals. De inhoud is vertaald in een menu-structuur via card sort. Verder zijn de functionaliteiten gedefinieerd op basis van gebruikerstesten met eindgebruikers. Daarnaast zijn scenario’s voor implementatie opgesteld op basis van interviews met stakeholders.

Het is belangrijk om de communicatie, educatie en informatie over zoönosen vanuit OneHealth perspectief te verhelderen en beter te structureren. Hier is een duidelijke behoefte aan en we willen dat op een centraal punt gaan aanbieden. Doel is dat relevante stakeholders beter samenwerken en communiceren met elkaar en dat de informatievoorziening voor professionals en algemeen publiek adequaat en accuraat is.

In het themanummer Antibioticaresistentie van Infectieziekten Bulletin (Jaargang 18, nr. 9) is het eZoon-project geïntroduceerd vanuit het Centre for eHealth and Wellbeing Research van de Universiteit Twente. Dit project is gefinancierd door ZonMw Nederlandse organisatie voor gezondheidsonderzoek en zorginnovatie (Nederlandse organisatie voor gezondheidsonderzoek en zorginnovatie) en wordt vanuit onderzoekservaring met risicocommunicatie en eHealth-implementatie uitgevoerd door de Universiteit Twente. In dit project wordt vanuit het OneHealth-perspectief gewerkt aan het ontwikkelen van een eHealth-applicatie: de OneHealth Hub

Auteurs

M.F. ter Horst, N. Köhle, L.M.A. Braakman-Jansen, N. Beerlage-de Jong, A. Snoep, J.E.W.C. Van Gemert Pijnen, Centre for eHealth, Wellbeing and Research, afdeling Psychologie, Gezondheid en Technologie, Universiteit Twente

Correspondentie

M.F. ter Horst

  1. Jong NB, Siemons L, Köhle N. De mythes en missers over MRSA Methicilline-resistente Staphylococcus aureus (Methicilline-resistente Staphylococcus aureus). Infect Bull. 2017;28(9):359–61.
  2. Wentzel J, Müller F, Beerlage-de Jong N, van Gemert-Pijnen J. Card sorting to evaluate the robustness of the information architecture of a protocol website. Int J Med Inform. Elsevier Ireland Ltd; 2016;86:71–81.
  3. Jong NB, Köhle N, Siemons L. Van ‘ vreemde vogels ’ en vogelgriep. Infect Bull. 2017;28(9):362–5.
  4. Kiili K. Digital game-based learning: Towards an experiential gaming model. Internet High Educ. 2005;8(1):13–24.
  5. van Woezik AF, Braakman-Jansen LM, Kulyk O, Siemons L, van Gemert-Pijnen JE. Tackling wicked problems in infection prevention and control: a guideline for co-creation with stakeholders. Antimicrob Resist Infect Control. 2016;5(1).
  6. van Gemert-Pijnen JEWC, Nijland N, van Limburg M, Ossebaard HC, Kelders SM, Eysenbach G, et al. A holistic framework to improve the uptake and impact of eHealth technologies. J Med Internet Res. 2011;13(4).