Het RIVM maakt in opdracht van het ministerie van Volksgezondheid en Sport ( VWS Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport)) jaarlijks een aantal analyses en berekeningen over de ambulancezorg. Op deze pagina staat welke analyses dit zijn, welke rapportages hieruit volgen en waarvoor deze gebruikt kunnen worden.

Ambulanceverpleegkundigen verplaatsen man in ambulance

 

Spreiding en beschikbaarheid ambulancezorg

In het rapport Referentiekader spreiding en beschikbaarheid ambulancezorg berekent het RIVM hoeveel ambulances in Nederland jaarlijks nodig zijn. Met het model wordt per Regionale Ambulancevoorziening (RAV) vastgesteld hoeveel ambulances er minimaal nodig zijn om aan de vraag te voldoen. Het referentiekader s&b wordt jaarlijks geactualiseerd op basis van productiecijfers van de ambulancezorg van het voorgaande jaar.

Het model dat wordt gebruikt in het referentiekader is gebaseerd op een aantal uitgangspunten. Een voorbeeld is de tijd na een melding waarbinnen een ambulance ter plaatse moet zijn. Het model schat vervolgens het aantal ambulances dat nodig is in op basis van het aantal ambulanceritten en de duur daarvan in het jaar ervoor.   

Rapport 2023

Het aantal ambulances dat in Nederland op werkdagen overdag nodig is, blijft nagenoeg gelijk. In 2024 zijn er 693 ambulances nodig om goed aan de vraag naar ambulancezorg te voldoen. Dat blijkt uit de jaarlijkse berekening van het RIVM. In de avond, nacht en in het weekend zijn wel meer ambulances nodig.
Het RIVM berekende ook hoeveel ambulancediensten van 8 uur er in 2024 nodig zijn. Over een hele week gerekend gaat het voor heel Nederland om 10.251 diensten. Dat zijn er 147 meer dan voor 2023.

De berekeningen laten daarnaast zien dat het aantal spoedritten van ambulances flink groeide (+8,4%) vergeleken met vorig jaar. Dit ligt boven de gemiddelde stijging die in de afgelopen jaren te zien is. De gemiddelde duur van deze ritten nam daarbij af. In tegenstelling tot de spoedritten, daalde het aantal niet-spoedeisende ritten het afgelopen jaar (-1,5%). In de jaren daarvoor was het aantal niet-spoedeisende ritten gelijk.

Lees de publicatie: Referentiekader spreiding en beschikbaarheid ambulancezorg 2023

Rapport 2022

In heel Nederland zijn er in 2023 op doordeweekse dagen overdag 692 ambulances nodig. Dat zijn er 40 meer dan in 2022. Dat komt omdat ambulances er langer over deden om hun bestemming te bereiken. Lees er in in de publicatie: Referentiekader spreiding en beschikbaarheid ambulancezorg 2022 meer over.

Voor het rapport van 2022 is de vraag gesteld of het aantal ambulanceritten in 2021 (net als in 2020) afwijkend was door de aanhoudende coronacrisis. Dit was niet het geval. Lees er in de publicatie Analyse ambulance ritgegevens 2021: Onderzoek naar mogelijk effect COVID-pandemie meer over.

Rijtijdenmodel

De berekening schat het benodigde aantal ambulances in op basis van het aantal ambulanceritten en de duur daarvan in het jaar ervoor. Om een goede berekening te maken, wordt er gebruikgemaakt van een rijtijdenmodel.

Dit model wordt gebruikt voor het berekenen van de bereikbaarheid: wat is de dekking? Hoe snel kunnen ambulances ter plaatse zijn? Hoeveel inwoners kunnen binnen bepaalde rijtijd worden bereikt? Verschilt dat tussen overdag en ‘s-nachts? En is die bereikbaarheid in de Randstad anders dan op het platteland of andere delen van Nederland?

Het rijtijdenmodel wordt ongeveer elke 4 jaar herzien. Het rijtijdenmodel maakt een schatting van de rijtijd die een ambulance gemiddeld nodig heeft om met spoed naar een locatie te rijden. Hiervoor gebruiken we de gemeten snelheden van alle ambulances.

Sinds de vorige meting in 2016 is de rijtijd van ambulances gemiddeld gezien in heel Nederland langer geworden. Zowel binnen als buiten de bebouwde kom. Ambulances zijn langzamer gaan rijden door maatregelen als drempels of wegversmallingen. Daarom geeft het nieuwe model voor veel trajecten langere rijtijden dan het oude rijtijdenmodel uit 2016. Lees er meer over in de publicatie Acute zorg – Rijtijdenmodel 2021.

Capaciteitsmodel meldkamer

Het RIVM heeft een model ontwikkeld dat kan inschatten hoeveel centralisten op een meldkamer voor de ambulancezorg nodig zijn. Centralisten verwerken 112-meldingen: zij staan mensen te woord die naar alarmnummer 112 bellen met een acute medische vraag. Op basis van dit gesprek beoordelen de centralisten of een ambulance nodig is. Ook beslissen zij hoe snel de ambulance ter plaatse moet zijn.

Berekening aantal centralisten

Het model berekent voor alle meldkamers het aantal benodigde centralisten. Daarbij wordt rekening gehouden met werkelijke aantallen meldingen over de dag. Het model berekende dat er voor heel Nederland op de meldkamer ambulancezorg op werkdagen overdag 122 centralisten nodig zijn.

Lees er meer over in de publicatie Capaciteitsmodel meldkamer ambulancezorg 2022. In dit capaciteitsmodel zijn de aanbevelingen uit de eerste opzet verder uitgewerkt.

Centralist in meldkamer ambulancezorg

 

Cijfers over ambulancezorg op VZinfo.nl

Ook op de website VZinfo.nl is informatie te vinden over ambulancezorg. Hiervoor wordt gebruikgemaakt van bovenstaande gegevens, maar ook van andere bronnen en cijfers. Het aanbod en gebruik van ambulancezorg wordt weergegeven met kengetallen, grafieken en korte teksten. Ook presenteert VZinfo.nl met behulp van kaarten regionale verschillen in de ambulancezorg.